Wet van 24 januari 2018, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 24 januari 2018

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

Uitgegeven de zevende februari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Vaststelling van de departementale begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2018 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

31.935.422

32.002.648

1.885.541

         

1

Arbeidsmarkt

508.873

509.873

24.000

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

6.664.158

6.724.243

2.572

3

Arbeidsongeschiktheid

824

824

0

4

Jonggehandicapten

3.298.349

3.298.349

0

5

Werkloosheid

152.392

156.490

0

6

Ziekte en Zwangerschap

8.618

8.618

0

7

Kinderopvang

2.853.198

2.853.198

1.548.224

8

Oudedagsvoorziening

24.447

24.447

0

9

Nabestaanden

1.348

1.348

0

10

Tegemoetkoming ouders

5.604.200

5.604.200

272.478

11

Uitvoering

498.574

498.574

0

12

Rijksbijdragen

11.596.718

11.596.718

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

317.108

317.108

1.200

96

Apparaatsuitgaven kerndepartement

308.856

308.856

36.655

98

Algemeen

29.041

31.084

412

99

Nominaal en onvoorzien

68.718

68.718

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 475 XV

Naar boven