Wet van 27 januari 2016 inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie alle voor het jaar 2015;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 27 januari 2016

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de negentiende februari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Gewijzigde begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

   

633.207

634.126

757.353

111.927

111.927

162.972

57.904

55.519

– 36.366

                     

Beleidsartikelen

1

Openbaar bestuur en democratie

30.383

30.383

21.965

5.588

5.588

0

1.440

1.440

3.732

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

212.743

212.743

12.714

– 467

– 467

0

– 6.864

– 6.864

– 6.800

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

88.885

88.885

0

31.507

31.507

5.886

58.625

58.625

7.950

7

Arbeidszaken overheid

35.546

35.546

820

12

12

0

– 1.354

– 1.354

10

                     

Niet beleidsartikelen

11

Centraal apparaat

253.792

252.326

6.054

85.366

85.366

80.286

6.679

6.679

10.142

12

Algemeen

1.304

3.689

0

– 2.844

– 2.844

0

2.697

312

0

13

Nominaal en onvoorzien

10.554

10.554

0

– 7.235

– 7.235

0

– 3.319

– 3.319

0

14

VUT-fonds

0

0

715.800

0

0

76.800

0

0

– 51.400

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen (Najaarsnota)

Begroting 2015

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (bedragen x € 1.000)

Naam agentschap (VII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

100.624

100.624

0

30.027

30.027

0

0

0

0

Naam agentschap (VII)

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

5.800

3.000

0

0

   

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 350 VII

Naar boven