Wet van 15 juni 2016 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016 (Incidentele suppletoire begroting garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2016, samenhangend met de garantstelling voor de brugfinanciering van het Gemeenschappelijke Afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund – SRF).

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 januari, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 15 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de achtste juli 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Wijziging departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB)

(Incidentele suppletoire begroting garantie ten behoeve van brugfinanciering aan de Single Resolution Board)

(Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting (incl. NvW)

Mutaties (+ of –) ISB

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17.200.319

6.843.138

121.523.987

     
               
 

Beleidsartikelen

           

1

Belastingen

3.114.765

3.114.765

116.447.338

     

2

Financiele Markten

22.379

22.379

10.311

4.163.500

   

3

Financ. act. Publiek-Private sector

19.401

19.401

1.881.850

     

4

Internationale Fin. Betrekkingen

268.782

439.981

22.992

     

5

Exportkrediet- en investeringsverzekering

10.616.436

88.056

246.952

     

6

BTW-Compensatiefonds

2.851.726

2.851.726

2.851.726

     

7

Beheer materiele activa

306

306

1.800

     
               
 

Niet-beleidsartikelen

           

8

Centraal Apparaat

242.985

242.985

61.018

     

10

Nominaal en onvoorzien

63.539

63.539

0

     

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 422

Naar boven