Wet van 11 september 2013 inzake wijziging begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de Departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 185, laatstelijk gewijzigd bij wet van 28 januari 2013, Stb. 148;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vijfentwintigste oktober 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Begrotingsstaat Slotwet 2012

Begrotingsstaat Slotwet Staten-Generaal (IIA)

   

–1

–2

–3

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting, incl. ISB (+/–) dep. herindeling

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

141.899

2.954

 

4.069

0

 

2.466

2.800

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

11.278

11.278

79

851

851

0

124

124

0

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

34.123

34.123

86

– 2.024

– 2.024

0

334

334

0

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

93.995

93.995

2.766

5.513

5.513

0

2.657

2.657

2.800

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.547

1.547

23

1

1

0

17

17

0

10

Nominaal en onvoorzien

956

956

0

– 272

– 272

0

– 666

– 666

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

–5

(6)=(5)–(4)

   

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

 

148.434

5.754

 

147.213

6.904

 

– 1.221

1.150

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

12.253

12.253

79

11.632

11.701

93

– 621

– 552

14

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement

32.433

32.433

86

33.982

33.982

62

1.549

1.549

– 24

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

102.165

102.165

5.566

98.521

100.501

6.749

– 3.644

– 1.664

1.183

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.565

1.565

23

2.219

1.029

0

654

– 536

– 23

10

Nominaal en onvoorzien

18

18

0

0

0

0

– 18

– 18

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 605 IIA

Naar boven