33 000 Nota over de toestand van ’s Rijks financiën

M MOTIE VAN HET LID BACKER C.S.

Voorgesteld op 22 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterend, dat het risicovolle en onverantwoordelijke beleid van banken een grote rol heeft gespeeld bij het creëren van de huidige crisis,

constaterend, dat het nationale bankentoezicht binnen de Europese Unie om uiteenlopende redenen ontoereikend is geweest,

constaterend, dat de huidige Europese bankentoezichthouder, de European Banking Authority, slechts bevoegdheden van coördinerende en regelgevende aard heeft,

overwegend, dat een Europese toezichthouder met vergaande bevoegdheden noodzakelijk is om op een adequate manier toe te zien op banken die binnen de Europese Unie zaken doen,

verzoekt de regering met voorrang na te streven in de Europese Unie dat er een volwaardige Europese toezichthouder op banken ontstaat,

en gaat over tot de orde van de dag.

Backer

Koffeman

De Boer

Vos

Naar boven