3 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

- het Voorstel van Rijkswet Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) ( 35260 -(R2131));

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-I );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-IIA );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-IIB );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-III );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES fonds (H) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-IV );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-V );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-VI );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-VII );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-X );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-XII );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-XIII);

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-XIV );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-A );

- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 35450-J );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet van de Koning 2019 ( 35470-I );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2019 ( 35470-IIA );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2019 ( 35470-IIB );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2019 ( 35470-III );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019 ( 35470-IV );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2019 ( 35470-V );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019 ( 35470-VI );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 ( 35470-VII );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 ( 35470-VIII );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 ( 35470-IX );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Defensie 2019 ( 35470-X );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2019 ( 35470-XII );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2019 ( 35470-XIII );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2019 (35470-XIV);

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2019 ( 35470-XV );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 ( 35470-XVI );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 ( 35470-XVII );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2019 ( 35470-A );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2019 ( 35470-B );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2019 ( 35470-C );

- het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019 ( 35470-J ).

De voorzitter:

Aan de orde zijn 36 wetsvoorstellen, die als hamerstuk kunnen worden afgedaan, waarvan 21 inclusief de jaarverslagen over 2019. De nummers en de titels van de wetsvoorstellen en de jaarverslagen staan op de agenda van de Kamer.

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Graag bij de interruptiemicrofoon. De heer Frentrop.

De heer Frentrop (FvD):

Voorzitter. De fractie van Forum voor Democratie wil graag aantekening bij 35450-X betreffende de begrotingsstaat van het ministerie van Defensie.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Wenst een van de andere leden aantekening?

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. De Partij voor de Dieren wil graag aantekening bij 35260.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. De heer Kox zegt: "dezelfde". Ik zal dat voor u zeggen. Dat spaart u een loopje. Wenst een van de overige leden nog aantekening? Dat is niet het geval.

De leden van de fractie van FvD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (35450-X) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fracties van de SP en de PvdD wordt conform artikel 121 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het Voorstel van Rijkswet Goedkeuring van het op 2 juli 2018 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de totstandkoming van een raamwerk voor samenwerking op het gebied van defensieaangelegenheden, met bijlage (Trb. 2018, 125 en Trb. 2019, 102) (35260-(R2131)) te hebben kunnen verenigen.

Ik stel aan de Kamer voor de desbetreffende bewindspersonen decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beleid. Kan de Kamer zich daarin vinden?

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan zijn we nu gekomen aan het einde van de vergadering. Ik sluit de vergadering.

Naar boven