7 Stemming Toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen) (34145). 

(Zie vergadering van 29 november 2016.) 

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf. 

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. Tuchtrechtspraak bij en toezicht op het notariaat, de advocatuur en de gerechtsdeurwaarders dienen een publiek belang. Dat laat zich naar de mening van onze fractie moeilijk verenigen met het doorberekenen van de kosten daarvan. Tevens meent mijn fractie dat de minister en de regering op de punten profijtbeginsel en vervuiler-betaaltprincipe afwijken van de eigen criteria, zoals opgenomen in het rapport Maat houden. De wet treedt weliswaar een jaar later in werking, maar dit kan wat onze fractie betreft niet afdoen aan deze principes. Dus wij zullen tegenstemmen. 

De voorzitter:

Dank u wel, mevrouw Strik. Ik stel voor, te stemmen bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt het wetsvoorstel. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA en de PVV voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat het is aangenomen. 

Naar boven