Aan de orde is de stemming over een motie ingediend tijdens het debat over de toekomst van de advies- en kennisinfrastructuur, te weten:

- de motie-Putters c.s. over een nieuwe analyse voor de herinrichting van het adviesstelsel (31201, letter C).

(Zie vergadering van 4 maart 2008.)

De voorzitter:

Ik heet minister Ter Horst van harte welkom in deze Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Schaap (VVD):

Mevrouw de voorzitter. In haar inbreng heeft de VVD-fractie gepleit voor een ingrijpende herstructurering van de adviesstructuur. Wij hebben gesteld te willen toegroeien naar een compacte, interdepartementale adviesstructuur met voldoende kritische potentie. Ik heb deze specifieke opstelling niet beluisterd in de inbreng van de fracties die de motie-Putters c.s. ondersteunen. In de motie beluister ik dan ook een ander geluid dan het onze. Met name de passage over de positie van de Eerste Kamer daarin kunnen wij niet steunen. Wij vinden dat de Eerste Kamer uiterst terughoudend moet zijn in het verzoek om adviezen. Wij hebben vertrouwen in de opstelling van de minister en wachten met belangstelling de door haar toegezegde nota af. Wij zullen tegen de motie-Putters c.s. stemmen.

In stemming komt de motie-Putters c.s. (31201, letter C).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Sluiting 13.38 uur

Naar boven