Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (30568);

het wetsvoorstel Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954 (30828);

het wetsvoorstel Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband met onder meer het vervallen van de aansluitplicht (30852);

het wetsvoorstel Wijziging van de Havenbeveiligingswet ter implementatie van richtlijn nr. 2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens (PbEU L 310) en ter nadere uitvoering van verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129) (30888).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen het wetsvoorstel op stuk nr. 30828 te hebben gestemd.

Ik deel aan de Kamer mee dat, in afwijking van hetgeen op de Kameragenda is vermeld, het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te studeren, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van een nieuw aflossingssysteem (30933) op verzoek van de SP-fractie van de agenda is afgevoerd.

Naar boven