Agenda opgesteld 1 juli 2021

Agenda Dinsdag 6 juli 2021

A. OPENBARE BEHANDELING OM 09.00 UUR

1. Behandeling (voortzetting van 22 juni 2021)

35 529

Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International (Machtigingswet oprichting Invest International)

2. Hamerstukken

35 693

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

35 762

Regels voor de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/520 van het Europese Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over niet-betaling van wegentol in de Unie (Wet implementatie EETS-richtlijn)

35 767

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

35 447, E

Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid met het voorstel tot het vragen van voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State met betrekking tot het wetsvoorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden

3. Stemmingen

35 668

Wijziging van de Wet verbod op kolen bij elektriciteitsproductie in verband met beperking van de CO2-emissie

35 668, D

Motie van het lid Van der Linden c.s. over het stoppen van verbranden van bomen voor industriële energieopwekking

35 668, E

Motie van het lid Schalk c.s. over wegwerken van de capaciteitstekorten met middelen die recht doen aan het reduceren van CO2

35 668, F

Motie van het lid Koffeman c.s. over subsidies op het stoken van houtige biomassa

35 668, G

Motie van het lid Koffeman c.s. over de verlenging van de reductie van kolenstook tot 2030 en over het verbieden van het stoken van houtige biomassa

4. Behandeling

35 517

Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen

5. Behandeling (gezamenlijk)

35 619

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

35 620

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

35 842

Wijziging van het voorstel van wet tot samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

35 621

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

6. Derde termijn Kamer en regering (onder voorbehoud)

35 572, J

Motie van het lid Van Rooijen over verhogen van de ouderenkorting

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning

35 530

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

Naar boven