Agenda opgesteld 12 april 2018

Agenda Dinsdag 17 april 2018

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

33 709, AF

Motie van het lid Van Hattem (PVV) c.s. over het afzien van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie

33 709, AG

Motie van het lid Van Wezel (SP) c.s. over de gevolgen van deelname aan het Europees Openbaar Ministerie voor de nationale FIOD opsporings-, vervolgings- en berechtingscapaciteit

33 709, AH

Motie van het lid Duthler (VVD) c.s. over de eventuele uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Openbaar Ministerie

34 841, D

Motie van het lid Van Apeldoorn (SP) c.s. over de (on)mogelijkheden van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

34 841, E

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over het beëindigen van subsidies voor de fok van vechtstieren

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

34 666

Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen)

34 717

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1513 van het Europees parlement en de Raad van 9 september 2015 tot wijziging van Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en tot wijziging van Richtlijn 2009/28/EG ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen alsmede in verband met de operationalisering van de reductieverplichting uit Richtlijn 98/70/EG betreffende de kwaliteit van benzine en dieselbrandstof

34 803

Uitvoering van de Verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200) (Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten)

34 815

Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met risicobeheersing binnen de Bloedvoorzieningsorganisatie

II debat (derde termijnen Kamer en regering)

Voorgenomen deelname van Nederland aan het Europees Openbaar Ministerie (EOM)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN DE VOLGENDE WETSVOORSTELLEN:

1. door de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit:

34 723

Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

2. door de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid:

34 740

Wijziging van de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met het moderniseren van de faillissementsprocedure (Wet modernisering faillissementsprocedure)

34 746

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

3. door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

34 812

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie

4. door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning:

34 854

Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Naar boven