Agenda opgesteld 1 juni 2017

Agenda Dinsdag 6 juni 2017

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

33 118, R

Motie van het lid Vos (GroenLinks) c.s. over het Besluit Kwaliteit Leefomgeving

33 118, S

Motie van het lid Verheijen (PvdA) c.s. over de informatiepositie van burgers bij participatietrajecten

33 118, T

Motie van het lid Bikker (CU) c.s. over instructieregels voor Omgevingsvisies in de Invoeringswet Omgevingswet

33 118, U

Motie van het lid Teunissen (PvdD) c.s. over een toetsingskader bescherming tegen geur, geluid en trilling

33 118, V

Motie van het lid Meijer (SP) c.s. over de reguliere of uitgebreide procedure bij de afhandeling van een vergunningaanvraag

33 118, W

Motie van het lid Meijer (SP) c.s. over het in overeenstemming brengen van de burgerparticipatie in de AMvB's met de internationale verplichtingen van Nederland

33 118, X

Motie van het lid Meijer (SP) c.s. over inspraak van andere belanghebbenden dan de overheid bij het vaststellen van het omgevingsplan

33 118, Y

Motie van het lid Stienen (D66) c.s. over de huidige streefwaarden in de AMvB's in overeenstemming brengen met concentraties die veilig zijn voor de gezondheid

33 118, Z

Motie van het lid Stienen (D66) c.s. over heldere en richtinggevende kaders in de Nationale Omgevingsvisie

33 118, AA

Motie van het lid Klip-Martin (VVD) c.s. over de prioriteiten voor de invoeringsondersteuning

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstukken

CXXIII, B

Raming der voor de Eerste Kamer in 2018 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten

34 518

Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het clausuleren van het recht op contact of omgang na partnerdoding

34 590

Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen en de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als seizoenarbeider (PbEU 2014, L 94)

34 639

Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van de verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's) (PbEU 2014, L 352) (Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten)

34 656

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

II hamerstuk onder voorbehoud

34 493

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)

III debat

34 355

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met een verbeterde regeling voor het gezamenlijk verzorgen van hoger onderwijs door Nederlandse en buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs alsmede vanwege enkele andere wijzigingen ter bevordering van de internationalisering van het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek)

Naar boven