Agenda opgesteld 1 december 2016

Agenda Dinsdag 6 december 2016

A. OPENBARE BEHANDELING OM 13.30 UUR

1. Stemmingen

34 145, H

Motie van het lid Backer (VVD) c.s. over het aanhouden van dit wetsvoorstel tot de doorberekening van kosten van overheidshandelen is ontvangen

34 145

Wijziging van de Advocatenwet, de Gerechtsdeurwaarderswet en de Wet op het notarisambt in verband met het doorberekenen van de kosten van toezicht en tuchtrechtspraak aan de beroepsgroepen (Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I hamerstuk (onder voorbehoud)

34 417 (R2068)

Goedkeuring van het op 29 oktober 2009 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en de Caymaneilanden zoals gemachtigd krachtens de volmacht van 1 september 2009 van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen (Trb. 2009, 217 en Trb. 2010, 162)

II debat (onder voorbehoud)

33 709, W

Brief inzake Europees Openbaar Ministerie: stand van zaken

III debat (onder voorbehoud)

34 454

Wijziging van de Huisvestingswet 2014 inzake de huisvesting van vergunninghouders

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK VAN HET VOLGENDE WETSVOORSTEL:

1. Door de vaste commissie voor Economische Zaken:

34 497

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie in verband met de vaststelling van tarieven voor 2017

Naar boven