Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over de dieselprijs (ingezonden 4 november 2022).

Antwoord van Staatssecretaris Van Rij (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst), mede namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat (ontvangen 25 november 2022).

Vraag 1

Bent u zich er bewust van dat diesel inmiddels duurder is dan benzine?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Klopt het dat de van oudsher goedkope dieselprijs, ten opzichte van de benzineprijs, een van de redenen is voor de hogere motorrijtuigenbelasting op dieselauto’s in vergelijking met benzine auto’s?

Antwoord 2

Het klopt niet dat de lage dieselprijs wordt gecompenseerd door de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor dieselvoertuigen. De mrb voor dieselvoertuigen is hoger ten opzichte van de mrb voor benzinevoertuigen om te compenseren voor de lagere dieselaccijns ten opzichte van de benzineaccijns.

Vraag 3

Bent u voornemens dieselrijders te compenseren voor de extreem hoge dieselprijzen, bijvoorbeeld door het verlagen van de motorrijtuigenbelasting op dieselauto’s? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Het kabinet heeft in het Belastingplan 2023 reeds een maatregelenpakket voorgesteld om mensen en bedrijven tegemoet te komen voor stijgende energieprijzen (waaronder diesel). Het pakket bevat bijvoorbeeld accijnsverlagingen tot 1 januari 2024.


X Noot
1

ANWB, 16 september 2022, «Waarom is diesel duurder dan benzine? Waarom is diesel duurder dan benzine?» (www.anwb.nl/auto/nieuws/2022/september/waarom-is-diesel-duurder-dan-benzine).

Naar boven