Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de betaling Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel (ingezonden 8 september 2022).

Antwoord van Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 28 september 2022).

Inleiding:

Hoewel ik het belangrijk vind om Kamervragen van een goede beantwoording te voorzien, is het aantal en de frequentie van de vragen die het lid Van Haga recent stelt van dien omvang dat ze een enorm beslag leggen op de ambtenaren van mijn ministerie. Daarbij vind ik het verontrustend dat in de formulering van de thans gestelde vragen stellingen worden geponeerd over individuele personen, die niet worden onderbouwd en waarbij wordt verwezen naar bronnen die evenmin enige bewijs bieden. Hierbij lijkt onvoldoende rekenschap te worden gegeven van het negatieve effect van dergelijke (smadelijke) uitlatingen op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen. Ik vind dit niet gepast.

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de berichtgeving omtrent een betaling van € 750.000 euro die Stichting Open Nederland (SON) vanaf een rekeningnummer in België gedaan zou hebben aan Outbreak Management Team (OMT)-baas de heer van Dissel?12

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Kunt u bevestigen of ontkennen dat deze betaling daadwerkelijk is gedaan door SON aan de heer van Dissel? Zo ja, kunt u hiervoor bewijs aanleveren? Zo nee, kunt u dat aantonen?

Antwoord 2

Nee dit kan ik niet bevestigen. Het verontrust mij dat ongefundeerde berichtgeving en beschuldigingen op deze wijze worden verspreid. Het is zeer zorgwekkend dat Kamerleden deze (smadelijke) uitlatingen zonder enige kritische kanttekening voor waar aannemen. Ik zie geen enkel geloofwaardig bewijs voor hetgeen beweerd wordt. Daarnaast zijn na verzoek van het RIVM om publieke rectificatie de ongefundeerde berichtgeving ondertussen teruggenomen en is excuses aangeboden aan de heer van Dissel. Daarom is er ook geen aanleiding dit te onderzoeken. Daarbij is het zeer verontrustend dat er geen rekenschap lijkt te worden gegeven van het effect hiervan op de betrokkenen, die zich de afgelopen jaren vol overgave hebben ingezet om de pandemie te bestrijden.

Vraag 3

Aangezien SON gelieerd is aan – en werkt in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kunt u alle financiële documentatie en interactie van het ministerie met SON openbaar maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Verantwoording is en wordt afgelegd via de normale procedures. Via die weg is ook de financiële verantwoording inzichtelijk voor de Kamer.

Vraag 4

Kunt u verklaren waarom SON een bankrekening heeft in België? Was u hiervan op de hoogte en zo ja, waarvoor werd deze rekening gebruikt en waarom is niet gekozen voor een Nederlandse bankrekening?

Antwoord 4

Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 5

Heeft u inzicht in de gelden die op deze bankrekening van SON werden bij- en afgeschreven, door wie en waarvoor? Zo ja, kunt u deze gegevens inzichtelijk maken? Zo nee, waarom heeft u hier geen informatie over?

Antwoord 5

SON werkt in opdracht van het Ministerie van VWS. Het Ministerie van VWS heeft inzicht in de financiële administratie van SON, voor zover dat past binnen de controles en verantwoording die plaatsvinden in het kader van de opdrachtverlening.

Vraag 6

Heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op enig moment een betaling gedaan aan SON op deze bankrekening? Zo ja, kunt u deze transactie openbaar maken?

Antwoord 6

Nee, er is geen betaling gedaan aan SON op deze bankrekening.

Vraag 7

Worden op dit moment nog betalingen gedaan aan SON door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op deze rekening? Zo ja, wat voor betalingen, waarvoor, hoe vaak en hoe veel?

Antwoord 7

Zie antwoord op vraag 6.

Vraag 8

Hoeveel geld heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport overgemaakt naar SON en waaraan is dit geld precies besteed? Kunt u de uitgaven van SON gedetailleerd inzichtelijk maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 8

De financiële afwikkeling van de opdracht die het Ministerie van VWS heeft gegeven aan SON voor het organiseren van Testen voor Toegang vindt op het moment nog plaats. Daarom is het eindbedrag wat VWS aan SON heeft betaald nog niet bekend. Het ministerie legt vervolgens op haar beurt verantwoording af aan de Tweede Kamer middels de normale verantwoordingsprocessen.

Vraag 9

Wat is de betrokkenheid van de heer van Dissel bij de werkzaamheden van SON? Heeft hij tijdens de coronaperiode opdrachten en/of werkzaamheden verricht voor deze stichting? Zo ja, onder welke voorwaarden/afspraken?

Antwoord 9

Er is geen betrokkenheid van de heer Van Dissel bij de werkzaamheden van SON.

Vraag 10, 11 en 12

Bent u bereid/voornemens een onderzoek in te stellen naar deze vermeende betaling en de toedracht daarvan aan de heer van Dissel? Zo nee, waarom niet?

Bent u op de hoogte van het bericht dat de heer van Dissel en de Minister van Buitenlandse Zaken, de heer Hoekstra in 2020 hebben geprobeerd samen een bankrekening in Anguilla te openen? Kunt bevestigen of ontkennen dat dit is gebeurd?

Indien u niet op de hoogte bent van het wel of niet bestaan van deze rekening in Anguilla, bent u dan bereid Minister Hoekstra en de heer van Dissel hierover te bevragen en hun verklaringen openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 10, 11 en 12

Zie antwoord op vraag 1 en 2.

Vraag 13

Kunt u uitleggen welke relatie tussen de heer van Dissel en Minister Hoekstra, destijds Minister van Financiën, zou kunnen rechtvaardigen dat deze twee personen samen een offshore bankrekening proberen te openen? Welke betrokkenheid had Minister Hoekstra destijds bij uw departement, het OMT en SON?

Antwoord 13

Voor het eerste gedeelte van de vraag zie het antwoord op vraag 2. Minister Hoekstra was als Minister van Financiën lid van de Ministeriële Commissie Covid-19 (MCC), lid van de ministerraad en Bewindslieden Overleggen.


X Noot
1

Nieuwrechts, 7 september 2022, «Jaap van Dissel ontving ruim zeven ton van stichting tijdens coronatijd – en boekte het door naar Aruba» (https://nieuwrechts.nl/89449-jaap-van-dissel-ontving-ruim-zeven-ton-van-stichting-tijdens-coronatijd-en-boekte-het-door-naar-aruba).

X Noot
2

Spotify, 6 september 2022, Podcast Gijrath & De Vlieger (https://open.spotify.com/episode/5PyZ77Frnk9IBLLvCahG1Q?si=BRj_BYY9T7iJ8wMQOTuYGg&nd=1).

Naar boven