Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het goederenvervoer langs Wierden (ingezonden 3 oktober 2022).

Mededeling van Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 21 oktober 2022).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de toegenomen trillingsproblematiek bij Wierden door toegenomen goederenvervoer over het spoor (Twentelijn)1?

Vraag 2

Kunt u aangegeven hoeveel goederentreinen dagelijks Wierden passeren respectievelijk overdag, in de avond en in de nacht?

Vraag 3

Wat is de verwachte ontwikkeling van het aantal passages van goederentreinen bij Wierden in de komende jaren?

Vraag 4

Op welke wijze wordt de trillingsproblematiek lokaal gemonitord?

Vraag 5

Worden maatregelen genomen om de trillingsproblematiek te beperken?

Vraag 6

Kunt u aangeven welk deel van het goederenvervoer langs Wierden het vervoer van gevaarlijke stoffen betreft?

Vraag 7

Om welke gevaarlijke stoffen gaat het, en hoeveel?

Vraag 8

Hoe wordt gezorgd voor open communicatie over vervoer van onder meer gevaarlijke stoffen richting gemeenten en omwonenden?

Mededeling

Het Kamerlid Stoffer (SGP) heeft vragen gesteld over de overlast door trillingshinder en de zorgen rond gevaarlijke stoffen vanwege goederentreinen door Overijssel, naar aanleiding van berichten in de media daarover (Kamerstuk 2022Z18367).

Voor de beantwoording van deze vragen is afstemming nodig met ProRail over de omvang en typering van het goederenvervoer in de omgeving van Wierden. Daarom is het niet haalbaar om de vragen van het lid Stoffer binnen de gebruikelijke termijn te beantwoorden.

U ontvangt de antwoorden op de vragen zo spoedig mogelijk.

Naar boven