Vragen van het lid Akerboom (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de export van biggen naar Spanje en dus het aantal langeafstandstransporten met biggen naar Spanje opnieuw extreem is gestegen (ingezonden 20 juli 2023).

Mededeling van Minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 27 juli 2023).

Vraag 1

Wat ging er door u heen toen u hoorde dat de Nederlandse export van biggen naar Spanje opnieuw extreem is gestegen in de eerste 22 weken van dit jaar, nadat deze vorig jaar ook al was toegenomen?1

Vraag 2

Herinnert u zich dat u vorig jaar zei «ongenoegen» te voelen bij de stijging van het aantal langeafstandstransporten met biggen?2

Vraag 3

Hoe vaak en op welke manier heeft u dit ongenoegen kenbaar gemaakt aan de varkenssector?

Vraag 4

Heeft dit effect gehad volgens u? Waaruit blijkt dat?

Vraag 5

Kunt u bevestigen dat de gemiddelde duur van transporten met biggen naar Spanje rond de 24 uur bedraagt? Wat is de maximale transporttijd die in het afgelopen jaar is gezien?

Vraag 6

Kunt u bevestigen dat, wanneer het totale transport van plaats van vertrek naar de plaats van bestemming langer dan 24 uur duurt, de varkens uiterlijk 24 uur na het moment dat het eerste dier werd geladen moeten worden ondergebracht in een erkende controlepost? Hoe vaak gebeurt dit bij de export van biggen?

Vraag 7

Hoe houdt u zicht op de naleving van regelgeving en de behandeling van de biggen tijdens lange afstandstransporten en op deze controleplaatsen?

Vraag 8

Heeft u naar aanleiding van de voortdurende berichten over ernstige mishandeling van kalfjes bij controleplaatsen in Frankrijk iets ondernomen om beter zicht te krijgen op controleplaatsen in andere landen? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet?3

Vraag 9

Hoeveel biggen zijn er gestorven tijdens deze langeafstandstransporten of kwamen dood aan op de plaats van bestemming in de afgelopen vijf jaar?

Vraag 10

Kunt u bevestigen dat er in EU-verband al minstens twintig jaar wordt gesproken over het inperken van de duur van diertransporten?4

Vraag 11

Kunt u bevestigen dat u en uw voorgangers zich ook al minstens twintig jaar inzetten voor een Europees verbod op lange afstandstransporten met dieren?5

Vraag 12

Kunt u bevestigen dat Spanje één van de acht lidstaten is die zich hier nog altijd tegen verzetten in het traject van herziening van de Europese transportverordening dat op dit moment loopt?6

Vraag 13

Vindt u het ook niet buitengewoon cynisch dat, terwijl uw inzet in Europa wordt tegengewerkt door Spanje, juist de Nederlandse varkenssector voor Spanje het belangrijkst is wat betreft de import van biggen? Kunt u dit toelichten?

Vraag 14

Wanneer is het voor u genoeg en zet u uw ongenoegen om in actie om een einde te maken aan dit dierenleed?

Vraag 15

Kunt u deze vragen ieder afzonderlijk en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

Mededeling

De vragen van het lid Akerboom (PvdD) over »Het bericht dat de export van biggen naar Spanje en dus het aantal langeafstandstransporten met biggen naar Spanje opnieuw extreem is gestegen» (kenmerk 2023Z13848 d.d. 20 juli jl.) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De afstemming van deze antwoorden vraagt meer tijd. Ik zal uw Kamer de antwoorden zo spoedig mogelijk toesturen.


X Noot
1

Pigbusiness, 14 juni 2023, «Forse stijging Nederlandse biggenexport naar Spanje» (https://www.pigbusiness.nl/artikel/761612-nederlandse-biggenexport-naar-spanje-op-recordniveau/).

X Noot
2

Aanhangsel van de Handelingen II, vergaderjaar 2021–2022, nr. 4072.

X Noot
3

BNN VARA, 10 juli 2023, «De gruwelijke reis van kalfjes van Ierland naar Nederland» (https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/de-gruwelijke-reis-van-kalfjes-van-ierland-naar-nederland).

X Noot
4

Volkskrant, 22 november 2004, «Limiet aan dierenvervoer vier jaar uitgesteld» (https://www.volkskrant.nl/economie/limiet-aan-dierenvervoer-vier-jaar-uitgesteld~bf6b678f/).

X Noot
5

Kamerstuk 21 501-32, nr. 1.

X Noot
6

Nieuwe Oogst, 23 januari 2023, «Acht EU-landen tegen verbod langdurend veetransport» (https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/01/23/acht-eu-landen-tegen-verbod-langdurend-veetransport).

Naar boven