Vragen van het lid Van Beukering-Huijbregts (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de rol en representativiteit van de vakbond (ingezonden 29 oktober 2021).

Mededeling van Staatssecretaris Wiersma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 23 november 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Fusie bonden kan draagvlak onder cao’s vergroten»1?

Vraag 2

Deelt u de observatie2 dat vakbonden niet altijd een evenredige afspiegeling vormen van de werknemers binnen een sector?

Vraag 3

Hoe kan worden gezorgd voor een meer evenredige belangenbehartiging op het gebied van arbeidsvoorwaarden, waarin ook de stem van bijvoorbeeld jongeren beter wordt gehoord?

Vraag 4

Wat is uw visie op de huidige systematiek waarin vakbonden een prikkel zouden kunnen ervaren (door betaald te worden voor hun diensten), die niet in lijn is met het belang van de werknemer?

Vraag 5

Hoe kijkt u naar de rol van de vakbonden die wettelijk is verankerd, bijvoorbeeld als het gaat om pensioenen? Hoe relateert u die aan de rol die een ondernemingsraad kan spelen bij de totstandkoming van arbeidsvoorwaarden?

Vraag 6

Bent u het eens dat vakbonden geen middel zijn en vertegenwoordiging van werknemers het doel is? Zo ja, bent u bereid om te onderzoeken hoe werknemers het best vertegenwoordigd kunnen worden? Zo nee, kunt u uitleggen waarom niet?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Van Beukering-Huijbregts (D66) over «de rol van vakbonden» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat er meer tijd nodig is voor de benodigde afstemming.


X Noot
1

Financieele Dagblad, 13 oktober 2021, «Fusie bonden kan draagvlak onder cao's vergroten» (https://fd.nl/economie/1415878/fusie-bonden-kan-draagvlak-onder-cao-s-vergroten-knj1caaQkC3Y)

X Noot
2

Financieele Dagblad, 8 oktober 2021, «Woke vs. oldskool: richtingenstrijd bij krimpende FNV» (https://fd.nl/economie/1414860/woke-vs-oldskool-richtingenstrijd-bij-krimpende-fnv-rkj1caaQkC3Y)

Naar boven