Vragen van de leden Michon-Derkzen en Koerhuis (beiden VVD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de brandveiligheid van zonnepanelen (ingezonden 30 september 2021).

Mededeling van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), mede namens de Minister van Justitie en Veiligheid (ontvangen 14 oktober 2021).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de dakbrand in Hoofddorp van zondag 5 september 2021?1, 2

Vraag 2

Bent u tevens op de hoogte van het onderzoek van Team Brandonderzoek naar de mogelijke kortsluiting van de zonnepanelen die op het dak van de getroffen woningen lagen?

Vraag 3

Wat is uw reactie op de stelling dat er vanwege de snelle verduurzaming van nieuwbouwwoningen (o.a. de BENG-eisen), minder aandacht is voor de brandveiligheid? Hoe ziet u kans, binnen de BENG-eisen, meer ruimte te geven aan gemeenten en bouwers om minder snel op de verduurzaming te gaan?

Vraag 4

Hoe ziet de overheid er nu op toe dat de brandveiligheidseisen van nieuwbouwwoningen, specifiek het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen, goed worden opgevolgd? Hoe gaat de wet kwaliteitsborging bouwen hier straks bij helpen? Wat is de stand van zaken met betrekking tot de wet kwaliteitsborging bouwen?

Vraag 5

Hoe ziet de brandweer nu erop toe dat de brandveiligheidseisen van nieuwbouwwoningen goed worden opgevolgd?

Vraag 6

Welke regels gelden op dit moment voor het plaatsen van zonnepanelen? Hoe worden die regels geborgd? Welke mogelijkheden ziet u om hierbij meer aandacht te geven aan de brandveiligheid? In hoeverre heeft u hierover contact met de brandweer?

Vraag 7

Klopt het dat bij de brand van zonnepanelen kleine glasdeeltjes vrijkomen? In hoeverre worden die glasdeeltjes onderzocht? In hoeverre geldt hierbij een opruimplicht, bijvoorbeeld voor de brandweer?

Vraag 8

Bent u bereid de Kamer op de hoogte te stellen van de uitkomsten van het onderzoek van het Team Brandonderzoek naar de brand in Hoofddorp en van uw reactie op deze uitkomsten?

Mededeling

Hiermee deel ik u mee, dat de aan de Minister van Justitie en Veiligheid en mij gestelde vragen van de leden Michon-Derkzen en Koerhuis (beiden VVD) over de brandveiligheid van zonnepanelen, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord. De vragen zijn ingezonden op 30 september 2021.

Voor de beantwoording van de vragen is meer tijd nodig vanwege interdepartementale afstemming.

Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


X Noot
1

Noordhollandsdagblad: 7 september 2021 Brandweer onderzoekt relatie kortsluiting zonnepanelen en brandend dak in Hoofddorp, via: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210907_29605232?utm_source=google&utm_medium=organic

X Noot
2

Haarlemsdagblad: 5 september 2021 Brand op het dak van meerdere woningen in Hoofddorp, brandweer heeft vuur onder controle, via: https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20210905_64554176?utm_source=google&utm_medium=organic

Naar boven