Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over oproepen tot geweld in uitzending FunX (ingezonden 13 januari 2022).

Antwoord van Staatssecretaris Uslu (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 11 februari 2022).

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat in een uitzending van FunX opgeroepen wordt om geweld te gebruiken tegen de presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten van het succesvolle YouTube programma Roddelpraat?1

Antwoord 1

Ik ben bekend met het fragment waar op wordt gedoeld.

Vraag 2

Bent u op de hoogte van het feit dat het oproepen tot geweld bij wet verboden is?

Antwoord 2

Ja, daar ben ik van op de hoogte. Aanzetten tot geweld is strafbaar gesteld in artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht.

Vraag 3

Wat vindt u van het feit dat zowel FunX als de Nederlandse Publieke Omroep hier niet ingrijpen?

Antwoord 3

Volgens artikel 2.88, eerste lid, Mediawet 2008 bepalen publieke media-instellingen zelf vorm en inhoud van het door hen verzorgde media-aanbod. Ze zijn daar dus ook zelf verantwoordelijk voor. Die onafhankelijkheid van de publieke omroep is een groot goed. Het is niet aan mij als Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een oordeel te geven over de inhoud van uitzendingen van de publieke omroep.

Vraag 4

Welke actie(s) gaat u ondernemen? Kunt u een een toelichting geven?

Antwoord 4

Volgens vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vallen onder de (grond)wettelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting ook uitlatingen die anderen in de samenleving mogelijk kwetsen, choqueren of verontrusten.2 Wat voor de een als verontrustend wordt ervaren, kan door de ander als aanvaardbaar worden ervaren. Als er aangifte is gedaan bij de politie en het openbaar ministerie zou overgaan tot vervolging, dan bepaalt de rechter als onafhankelijke instantie uiteindelijk of de grenzen van het recht zijn overschreden.


X Noot
1

video meegezonden aan ministerie

X Noot
2

EHRM 7 december 1976, nr. 5493/72, Handyside t. Verenigd Koninkrijk.

Naar boven