Vragen van het lid Maatoug (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Gorillas (ingezonden 14 december 2021).

Mededeling van Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 20 januari 2022).

Vraag 1

Kent u het artikel «Alles in de flitsbezorging gaat snel, behalve het uitbetalen van het loon aan de koeriers»?1

Vraag 2

Klopt het dat Gorillas sinds kort een Nederlandse holding is, in plaats van een Duits bedrijf?

Vraag 3

Heeft dit te maken met het feit dat er in Duitsland meer regels gelden rondom zeggenschap, en dat Gorillas deze regels zou proberen te ontwijken? Klopt het dat Gorillas in Duitsland via de rechter probeert te voorkomen dat er een ondernemingsraad wordt opgericht?

Vraag 4

Is hierover contact geweest met de Duitse overheid?

Vraag 5

Kunt u uiteenzetten wat de verschillen zijn in de regelgeving tussen Nederland en Duitsland op het gebied van medezeggenschap?

Vraag 6

Komt het vaker voor dat bedrijven vanwege de Nederlandse regels rondom medezeggenschap ervoor kiezen hun bedrijf Nederlands te maken?

Vraag 7

Hoe zijn de Nederlandse regels rondom medezeggenschap in verhouding tot andere Europese landen?

Vraag 8

Wat is de invloed van Europese regelgeving op regels rondom medezeggenschap?

Mededeling

Op 14 december 2021 heeft het lid Maatoug (GroenLinks) vragen gesteld over «Gorillas». Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Maatoug niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is gebleken omdat een zorgvuldige beantwoording en afstemming meer tijd vraagt. Ik streef ernaar om de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te doen toekomen.


X Noot
1

De Volkskrant, 19 november 2021, «Alles in de flitsbezoring gaat snel, behalve het uitbetalen van het loon aan de koeriers», («Alles in de flitsbezorging gaat snel, behalve het uitbetalen van het loon aan de koeriers | De Volkskrant).

Naar boven