Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021721

Vragen van de leden Van Raan (PvdD) en Laçin (SP) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de toekomst van Groningen Airport Eelde (ingezonden 23 oktober 2020).

Antwoord van Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 9 november 2020).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de sterk negatieve vervoersontwikkeling van Groningen Airport Eelde die al voor de coronacrisis in heeft gezet?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Bent u op de hoogte van de financiële positie waarin Groningen Airport Eelde verkeert en het feit dat de luchthaven moet sluiten als er geen extra financiële injectie komt?

Antwoord 2

Ja, ik ben op de hoogte van de financiële positie van Groningen Airport Eelde.

Vraag 3

Heeft u kennisgenomen van het stuk «Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde» waarin de directie erop aandringt dat het Rijk zes à acht miljoen euro per jaar bijdraagt aan de instandhouding van de luchthaven?1

Antwoord 3

Ja.

Vraag 4 en 5

Hoe staat u tegenover een rijksbijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven?

Past een rijksbijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven binnen uw luchtvaartbeleid?

Antwoord 4 en 5

Het kabinet ziet luchthavens als zelfstandige ondernemingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van hun activiteiten. Structurele rijksbijdragen passen niet binnen het luchtvaartbeleid. Overigens is er door Groningen Airport Eelde geen formeel verzoek ingediend voor een financiële bijdrage.

Vraag 6 en 7

Als u bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven, hoe rijmt u dit dan met de ontwerpLuchtvaartnota 2020–2050 waarin op bladzijde 77 staat dat u onder andere Groningen Airport Eelde ziet als zelfstandige onderneming en daarom geen financiële bijdrages levert?2

Als u bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven, stelt u dan vergelijkbare steun beschikbaar voor de andere luchthavens van nationale betekenis?

Antwoord 6 en 7

Zoals aangegeven in het antwoord op de vragen 4 en 5 is er geen sprake van enige toezegging tot het leveren van een structurele rijksbijdrage.

Vraag 8

Bent u van plan om Groningen Airport Eelde op een andere manier te ondersteunen, als u niet bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar?

Antwoord 8

De toekomstscenario’s in het document «Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde» zijn opgesteld in opdracht van de aandeelhouders. Dit zijn de provincies Groningen, Drenthe, de gemeenten Assen en Tynaarlo en Stichting FB Oranjewoud. Het is nu primair aan hen om een besluit te nemen over de toekomst van Eelde als luchthaven. Vervolgens wil ik met hen bezien of en zo ja in hoeverre ik de gewenste ontwikkelrichting kan faciliteren en ondersteunen.

Vraag 9

Kunt u schriftelijk aan de noordelijke bestuursorganen laten weten of u wel of niet bereid bent tot een bijdrage van zes à acht miljoen euro per jaar aan de luchthaven?

Antwoord 9

Zoals eerder aangegeven, heb ik geen formeel verzoek voor een rijksbijdrage ontvangen. Ik zie dus geen aanleiding om een brief te sturen. Bovendien heb ik recent in overleg met de gedeputeerden van de provincies Groningen en Drenthe mijn standpunt reeds kenbaar gemaakt.

Vraag 10 t/m 12

Klopt het dat «sluiten, of afschalen naar een zogenaamd «groen veld» (zonder luchtverkeersleiding voor alleen klein verkeer), alleen kan na toestemming van de Staat», zoals de directie op bladzijde 8 in de «Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde» schrijft?

Als er toestemming van de staat nodig is, bent u dan bereid die toestemming te geven? En wat is de daarbij te volgen procedure?

Als er geen toestemming van de staat nodig is, kunt u dan aangeven wat de procedure is met betrekking tot het intrekken van het luchthavenbesluit en het schrappen van Eelde uit artikel 8.1 Wet Luchtvaart?

Antwoord 10 t/m 12

Allereerst is er geen sprake van een voornemen tot sluiting of afschaling van de luchthaven. Wel kan ik u informeren over de procedure die hiervoor in een dergelijke situatie van toepassing is.

Toestemming van de staat is niet noodzakelijk, maar sluiting en afschaling vergt wel aanpassing van bestaande wet- en regelgeving. Groningen Airport Eelde is in artikel 5 van de Regeling luchtverkeersdienstverlening door de Minister van IenW aangewezen als gecontroleerde luchthaven. Wanneer de luchtverkeersleiding in verband met sluiting of afschaling niet langer noodzakelijk wordt geacht, is een wijziging van de hiervoor genoemde ministeriële regeling op meerdere punten noodzakelijk. Deze wijziging geschiedt overeenkomstig de gebruikelijke procedure voor luchtruim- en luchtverkeersprocedures-wijzigingen in ministeriële regelingen.

Daarnaast is de luchthaven gecertificeerd door middel van het Europese veiligheidscertificaat voor luchthavens. Wanneer sprake is van sluiten of afschalen dient het veiligheidscertificaat overeenkomstig het nieuwe gebruik te worden aangepast of te worden ingetrokken. Aanpassing van het certificaat geschiedt op aanvraag van de exploitant van de luchthaven. Het besluit tot intrekking kan worden genomen wanneer de luchthaven niet langer voldoet aan de eisen die aan het certificaat worden gesteld.

Voor GAE is nog geen luchthavenbesluit vastgesteld. GAE opereert op dit moment onder de Omzettingsregeling luchthaven Eelde. Intrekking van deze omzettingsregeling dient te geschieden bij ministeriële regeling volgens de gebruikelijke procedures. Voor het schrappen van de luchthaven Eelde als luchthaven van nationale betekenis, als bedoeld in artikel 8.1, derde lid, van de Wet luchtvaart is het noodzakelijk de Wet luchtvaart te wijzigen.

Dit dient te geschieden overeenkomstig de gebruikelijke wetgevingsprocedure.


X Noot
1

Raad van Commissarissen en Directie Groninger Airport Eelde, 22 september 2020 «Visie, strategie en toekomst Groningen Airport Eelde» (https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2020/28-oktober/09:00/INGEKOMEN-STUKKEN/) (agendapunt 10, vergaderstuk B1)

X Noot
2

Kamerstuk 31 936, nr. 741.