Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht «Onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud directeur Borssele» (ingezonden 28 oktober 2020).

Mededeling van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 3 november 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud directeur Borssele»?1

Vraag 2

Hoe oordeelt u over het feit dat een van de auteurs van het ENCO-rapport over kernenergie voormalig directeur is van de kerncentrale in Borssele en huidig voorzitter is van een organisatie die de belangstelling voor nucleaire techniek wil bevorderen?

Vraag 3

Wist u wie de auteurs waren van het ENCO-rapport bij de opdrachtverlening of toen het met de Kamer werd gedeeld? Zo ja, heeft die wetenschap een rol gespeeld in de keuze voor de uitvoerder van het onderzoek? Zo nee, waarom achtte u dit geen relevante informatie?

Vraag 4

Bent u ook van mening dat een dergelijke belangenverstrengeling de wetenschappelijk waarde van het rapport ondermijnt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de twijfels van verschillende Kamerfracties over de onafhankelijkheid van het ENCO-rapport aanleiding zijn om het rapport te laten beoordelen door een onafhankelijke partij, zoals het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid afstand te nemen van het ENCO-rapport? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Voor de schriftelijk vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over Het bericht «Onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud directeur Borssele» (2020Z19854), is een uitstel bericht gekomen middels brief «Initiële reactie op het ENCO-rapport» (Kamerstuk 35 167, nr. 29)


X Noot
1

De Volkskrant, 23 oktober 2020 «Onafhankelijk onderzoek pro-kernenergie blijkt van oud-directeur Borssele» (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onafhankelijk-onderzoek-pro-kernenergie-blijkt-van-oud-directeur-borssele~bc4cbaec/)

Naar boven