Vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Bikker (ChristenUnie) en Pouw-Verweij (JA21) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over sterke toename van het aantal gevallen van euthanasie (ingezonden 4 mei 2021).

Mededeling van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 25 mei 2021).

Vraag 1

Kent u het artikel «Over de nadelen van de sterke toename van het aantal gevallen van euthanasie blijft het oorverdovend stil»?1

Vraag 2

Deelt u de zorgen over de forse stijging van het aantal euthanasiegevallen in 2020? Wat vindt u ervan dat de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) nooit eerder zó veel meldingen van euthanasie ontvingen?

Vraag 3

Wat is uw verklaring voor de stijging van het aantal euthanasiemeldingen ten opzichte van 2019 met 9,1 procent tot 6.938 meldingen in 2020? Welke rol heeft de coronapandemie hier bij gespeeld? Indien u geen verklaring voor de stijging heeft, bent u bereid hier nader onderzoek naar te doen?

Vraag 4

Wat vindt u van de stelling van de ethicus professor uit bovengenoemd artikel, dat er sprake is van «ethische armoe» bij de toetsing van meldingen van euthanasie door de RTE?

Vraag 5

Bent u bereid om met de RTE in gesprek te gaan over hoe de ethische toetsing van euthanasiemeldingen versterkt kan worden, zoals de vraag of alle patiënten in volledige vrijheid tot een euthanasieverzoek zijn gekomen?

Vraag 6

Wat vindt u ervan dat de RTE besloten hebben om consultgesprekken per videoverbinding toe te staan, wat in strijd is met een van de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet (artikel 2, eerste lid, onderdeel e), namelijk dat de tweede arts de patiënt persoonlijk heeft ontmoet? Zijn de RTE bevoegd om aan te geven dat van de wettelijke zorgvuldigheidseisen mag worden afgeweken? Mede gelet het feit dat de patiënt een onomkeerbare beslissing moet nemen, wanneer wordt deze onwenselijke praktijk beëindigd?

Vraag 7

Wat vindt u ervan dat in 2020 95,5 procent van het aantal ontvangen meldingen als «niet vragen oproepend» werd geselecteerd door de secretaris van de commissies, waardoor slechts 4,5 procent van de meldingen daadwerkelijk besproken wordt door de commissies? Kunt u aangeven op welke wijze de definitie is aangepast wanneer een dossier als «vragen oproepend»-melding móet worden aangemerkt door de secretaris van de toetsingscommissie?

Vraag 8

Bent u bekend met signalen uit Vlaanderen over een toename van suïcidale gedachten en vragen over euthanasie bij inwoners van verpleeghuizen? Deelt u de zorgen over vergelijkbare vragen met betrekking tot de Nederlandse situatie, temeer daar sinds het onderzoek werd gehouden het isolement inmiddels al een jaar langer voortduurt?2

Vraag 9

Welke maatregelen heeft u getroffen om met zorgcentra zelf afspraken te maken om te voorkomen dat bewoners ooit weer in eenzame opsluiting of sociaal isolement moeten leven, vanwege de heftige gevolgen die dat kan hebben?3, 4

Mededeling

De vragen van de leden Van der Staaij (SGP), Bikker (ChristenUnie) en Pouw- Verweij (JA21) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over sterke toename van het aantal gevallen van euthanasie (2021Z07397) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

De reden van het uitstel is dat afstemming voor de beantwoording meer tijd vergt.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


X Noot
1

Nederlands Dagblad, 26 april 2021, «Over de nadelen van de sterke toename van euthanasieën blijft het oorverdovend stil» (https://www.nd.nl/opinie/opinie/1031929/over-de-vraag-of-de-sterke-toename-van-het-aantal-euthanasieen-).

X Noot
2

Het Laatste Nieuws, 15 juli 2020, «Meer bejaarden willen euthanasie na corona: isolatie in woonzorgcentra heeft ingehakt op bewoners» (https://leif.be/data/press-articles/HLN_-_Meer_bejaarden_willen_euthanasie_na_corona__isolatie_in_woonzorgcentra_heeft_ingehakt_op_bewoners_15-07-20.pdf).

X Noot
3

Algemeen Dagblad, 11 januari 2021, «Cees (87) sprong van negen hoog: «Liever dood dan weer de eenzaamheid van een lockdown»» (https://www.ad.nl/binnenland/cees-87-sprong-van-negen-hoog-liever-dood-dan-weer-de-eenzaamheid-van-een-lockdown~a35d358d/).

X Noot
4

Algemeen Dagblad, 12 januari 2021, «Advocaat en ouderenbonden willen nooit meer opsluiting kwetsbaren: «Dood Cees (87) topje van ijsberg»» (https://www.ad.nl/den-haag/advocaat-en-ouderenbonden-willen-nooit-meer-opsluiting-kwetsbaren-dood-cees-87-topje-van-ijsberg~a48dda19/).

Naar boven