Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Minister voor Medische Zorg over de uitrol van 5G (ingezonden 26 januari 2021).

Mededeling van Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat)¸ mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 23 februari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het essay van prof. John Wiliam Frank in de Journal of Epidemiology & Community Health waarin hij pleit voor betere toepassing van het voorzorgsprincipe bij de uitrol van 5G?1

Vraag 2

Deelt u zijn constatering dat er steeds meer bewijs is dat blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden behorend bij de uitrol van 5G mogelijk negatieve biologische effecten heeft?

Vraag 3

Hoe waardeert u de constatering dat de advisering door en de richtlijnen van de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection/World Health Organization zich ten onrechte beperken tot de thermische effecten van elektromagnetische straling?

Vraag 4

Hoe waardeert u zijn pleidooi om eerst meer onafhankelijk onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten alvorens het 5G-netwerk met hoogfrequente elektromagnetische velden uit te rollen?

Vraag 5

Gaat u zorgen voor meer onderzoek naar de gezondheidseffecten – thermische en niet-thermische – van hoogfrequente elektromagnetische straling bij de verwachte blootstelling in de toekomst? Zo ja, hoe?

Vraag 6

Wat betekent het genoemde onderzoek voor de uitrol van het 5G-netwerk in Nederland?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede namens de Minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat de schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) over de uitrol van 5G (ingezonden 26 januari 2021, kenmerk 2021Z01414) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord wegens voor de beantwoording benodigde afstemming.

We streven ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

J.W. Frank, 19 januari 2021, Electromagnetic fields, 5G and health: what about the precautionary principle? (https://jech.bmj.com/content/jech/early/2021/01/04/jech-2019–213595.full.pdf)

Naar boven