Vragen van het lid Groothuizen (D66) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het kerkbezoek van de Minister van Defensie (ingezonden 4 januari 2021).

Antwoord van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 27 januari 2021). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1434.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Critici noemen bezoek Minister Bijleveld aan fysieke kerkdienst «niet handig»»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoe kwalificeert u het bezoek van de Minister van Defensie aan een fysieke kerkdienst in het licht van uw oproep in het Nederlands Dagblad om geen fysieke kerkdiensten te bezoeken?2

Antwoord 2

Het bezoeken van een fysieke kerkdienst door de Minister van Defensie was een persoonlijke keuze.

Vraag 3

Was uw oproep als bedoeld onder vraag 2 een uitdrukking van kabinetsbeleid? Zo nee, wat was het wel?

Antwoord 3

Vanwege het recht op het vrij belijden van godsdienst of levensovertuiging, zoals verankerd in artikel 6 van de Grondwet, is in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) geregeld dat geen groepsverboden of maximum aantallen kunnen gelden voor het gemeenschappelijk belijden van een godsdienst of levensovertuiging (zie art. 58g, lid 2, onder c). Wel geldt in besloten plaatsen, waaronder kerken, de veilige-afstandsnorm van 1,5 m (artikel 58f).

Hoewel de Twm deze ruimte biedt, betekent dit niet dat kerken en andere religieuze organisaties niet kunnen worden opgeroepen om zich vrijwillig aan te sluiten bij de afgekondigde maatregelen vanuit epidemiologisch en maatschappelijk belang. Het Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO) heeft deze oproep eigenstandig ondersteund.

Vraag 4

Welke actie heeft u richting uw collega ondernomen in het licht van uw uitspraak dat «wie toch fysiek een kerkdienst bijwoont [...] daarover [...] rekenschap [moet] afleggen»?

Antwoord 4

Het betreft een door mij geparafraseerde uitspraak. Wezenlijk is dat ik heb gewezen op het rekenschap afleggen tegenover God, hetgeen in de bovenstaande parafrasering ontbreekt. Verder wordt verwezen naar het antwoord op vraag 2.

Vraag 5

Past het kerkbezoek van de Minister van Defensie, naar uw mening, in de voorbeeldfunctie van kabinetsleden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Antwoord 5

Zoals in het antwoord op vraag 2 is aangegeven, was het kerkbezoek van de Minister van Defensie een persoonlijke keuze.

Vraag 6

Welke afspraken zijn er in het kabinet gemaakt over de voorbeeldrol van kabinetsleden? Indien er geen afspraken zijn gemaakt, ziet u reden dit alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6

De individuele geloofsbelijdenis van een bewindspersoon is in beginsel – net als voor ieder ander – een persoonlijke aangelegenheid.

Vraag 7

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Antwoord 7

Dat heb ik bij deze gedaan.


X Noot
1

Nu.nl, 26 december 2020, «Critici noemen bezoek Minister Bijleveld aan fysieke kerkdienst «niet handig»», https://www.nu.nl/politiek/6098774/critici-noemen-bezoek-minister-bijleveld-aan-fysieke-kerkdienst-niet-handig.html

X Noot
2

Nederlands Dagblad, 21 december 2020, «Grapperhaus: blijf thuis met Kerst en bid God dat dit onheil ons mag verlaten», https://www.nd.nl/nieuws/politiek/1009390/grapperhaus-blijf-thuis-met-kerst-en-bid-god-dat-dit-onheil-ons

Naar boven