Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Minister van Financiën over het bericht dat Holland Casino wedpartner wordt van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie (ingezonden 26 november 2020).

Nader antwoord van Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst) (ontvangen 25 januari 2021). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1199.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Holland Casino wordt wedpartner van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie»?1

Vraag 2

Klopt het dat Holland Casino voornemens is een groot reclamecontract te sluiten met de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie, waar tientallen miljoenen euro’s mee gemoeid zijn?

Vraag 3

Herkent u de signalen dat er mogelijk ontslagen zullen vallen bij Holland Casino als gevolg van de coronacrisis?

Vraag 4

Klopt het dat Holland Casino in de eerste ronde van de NOW-regeling ongeveer 32 miljoen euro ontvangen heeft, en middels de NOW2-regeling bijna 26 miljoen euro?

Vraag 5

Hoeveel financiële ondersteuning heeft Holland Casino totaal ontvangen, uitgesplitst naar de NOW-regeling, uitgestelde dividenduitkeringen aan de Staat en eventuele andere steunmaatregelen?

Vraag 6

Kunt u een appreciatie geven van het feit dat Holland Casino voor miljoenen euro’s aan steun heeft gekregen, ontslagen niet uitsluit en voornemens is een groot reclamecontract te tekenen?

Vraag 7

Deelt u de mening dat Holland Casino door het sluiten van het reclamecontract, indirect, belastinggeld inzet voor een heel andere doel, namelijk het verhogen van de winst? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Hoe ziet u deze mogelijke stap van Holland Casino in het licht van de steun aan andere staatsdeelnemingen, zoals KLM, waar strenge (duurzaamheids)voorwaarden aan de steun zijn gesteld?

Vraag 9

Bent u bereid om aanvullende voorwaarden te stellen aan de steun aan Holland Casino, mede gezien het voorgenomen contract?

Vraag 10

Bent u bereid om de financiële steun aan Holland Casino te korten met het bedrag dat met het contract gemoeid is, nu blijkt dat Holland Casino voldoende financiële ruimte heeft om een dergelijk contract te sluiten? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Welke stappen kunt u zetten, als 100% aandeelhouder van Holland Casino, zodat de financiële steun in het kader van de coronacrisis daadwerkelijk ingezet wordt om de klap van deze crisis op te vangen? Kunt u dit contract bijvoorbeeld tegenhouden?

Nader antwoord

In de antwoorden op Kamervragen van het lid Stoffer (SGP) over het bericht dat Holland Casino wedpartner wordt van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie,2 heb ik aangegeven uw Kamer te zullen informeren op het moment dat ik mijn beoordeling van de strategische samenwerking die Holland Casino wil aangaan, heb gemaakt en een besluit daarover heb genomen. In deze brief treft u mijn beoordeling aan en het daaropvolgende besluit. Eerst zal ik ingaan op de huidige situatie bij Holland Casino.

Huidige situatie

Holland Casino wordt hard geraakt door de COVID-19 crisis. De deuren zijn op dit moment opnieuw voor een langere periode gesloten. Om deze periode zo goed als mogelijk door te kunnen komen, ontvangt Holland Casino steun in de vorm van NOW-gelden, die uitsluitend worden aangewend voor het betalen van het personeel, conform de voorwaarden die aan de steun zijn verbonden.

Holland Casino werkt daarnaast zelf, zoals in de antwoorden op de Kamervragen ook aangegeven, aan een herstructurering van haar organisatie. Deze herstructurering is erop gericht de organisatie weerbaarder te maken, de kostenbasis van Holland Casino te verlagen. Dat moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de onderneming, zeker als gevolg van de COVID-19 crisis. Ik begrijp van Holland Casino dat de Ondernemingsraad uitgebreid betrokken is bij de herstructureringsplannen en daarvoor ook positief advies heeft afgegeven. Ook heb ik vernomen dat de Ondernemingsraad in haar advies heeft aangegeven dat Holland Casino er alles aan moet doen om de gevolgen voor het personeel tot een minimum te beperken. In lijn met dit advies heeft Holland Casino, in het verlengde van de recent afgesloten cao, met de bonden afspraken gemaakt over een vrijwillige vertrekregeling en een plaatsmakersregeling. Ook zijn in het sociaal plan afspraken gemaakt over onder andere mobiliteit.

Naast het zo goed mogelijk doorkomen van de huidige COVID-19 crisis en het uitvoeren van de herstructureringsplannen, bereidt de onderneming zich ook al langere tijd voor op de openstelling van de online markt voor kansspelen.

Deze markt gaat naar verwachting in het najaar open en Holland Casino wil hierop actief worden om ook online haar maatschappelijke rol van verantwoorde aanbieder te kunnen spelen. Een online propositie kan daarnaast bijdragen aan de robuustheid van de onderneming en komt ook de werkgelegenheid van de organisatie ten goede.

Strategische samenwerking

Om de spelers te kunnen wijzen op het online aanbod van Holland Casino, dient Holland Casino te investeren in zichtbaarheid. Holland Casino wil dit doen door middel van een strategische samenwerking met FOX (per 1-1-2021 ESPN), de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. Voor deze investering zal geen NOW-geld worden gebruikt maar zal worden geput uit het daarvoor reeds bestemde marketingbudget.

Deze voorgenomen samenwerking overschrijdt de statutaire goedkeuringsdrempel voor investeringen/sponsorovereenkomsten van € 10 miljoen en vereist derhalve de formele goedkeuring van de aandeelhouder. Ten behoeve van eventuele goedkeuring, beoordeel ik een dergelijke sponsorovereenkomst altijd op een aantal vaste elementen: de sponsorovereenkomst moet passen binnen de strategie en bijdragen aan de borging van de publieke belangen. Bovendien moet de onderneming inzicht geven in het rendement of de te verwachten omzet en in de risico’s van de sponsorovereenkomst.

Wat betreft de toets op de strategische rationale van de samenwerking, verwijs ik mede naar mijn antwoorden op de eerdergenoemde Kamervragen. Daarin heb ik aangegeven dat het toetreden door Holland Casino tot de online markt past bij de maatschappelijke opdracht die de staat aan Holland Casino heeft meegegeven: het uitvoeren van het kansspelbeleid door te zorgen voor veilig en verantwoord aanbod. Holland Casino moet als vertrouwd merk in deze nieuwe online markt de lat op het gebied van verantwoord spel hoog leggen. Om die maatschappelijke rol ook online te kunnen vervullen, is het van belang dat Holland Casino investeert in haar zichtbaarheid om zo de consument te kunnen wijzen op een optimaal veilig en betrouwbaar aanbod. Met deze investering beoogt Holland Casino een groot bereik voor de specifieke doelgroep te realiseren en op die manier een relevante positie te verkrijgen in de online markt, waardoor Holland Casino haar belangrijke maatschappelijke opdracht als verantwoord aanbieder kan vervullen.

De voorgenomen samenwerking dient ook bij te dragen aan de borging van de publieke belangen. Meer specifiek moet Holland Casino binnen de samenwerking zeer duidelijk naar voren laten komen dat het oog heeft voor het uitdragen van veilig en verantwoord aanbod. Ik verwacht van Holland Casino op dat terrein een voorbeeldrol. Mijn beeld is dat Holland Casino bij de invulling van de sponsorovereenkomst zijn rol als verantwoorde kansspelaanbieder vervult. In de samenwerking zijn preventie en voorlichting over veilig en verantwoorde deelname aan kansspelen kernelementen. Dit is voor mij van groot belang. De samenwerking met deze drie partijen biedt de kans om hier specifiek en gericht aandacht aan te kunnen besteden. Holland Casino is voornemens dit te doen, bijvoorbeeld door vast te leggen dat ongeveer 20% van de media-inspanningen wordt gespendeerd aan veilig en verantwoord spel en dat via spots en voorlichtingsvideo’s spelers actief worden gewezen op het belang van bijvoorbeeld speellimieten en de risico’s van overmatig spel.

Tot slot heeft Holland Casino wat mij betreft voldoende oog voor de financiële risico’s die de samenwerking met zich mee brengt. Om deze risico’s, bijvoorbeeld snel veranderende wet- en regelgeving of bepaalde onvoorziene marktomstandigheden, te kunnen mitigeren heeft Holland Casino met de wederpartij contractuele afspraken gemaakt. Ook onderbouwt Holland Casino in voldoende mate de verwachte omzet, afgezet tegen verschillende scenario’s.

Conclusie

Op basis van bovenstaande beoordeling heb ik besloten om de voorgenomen strategische samenwerking goed te keuren. De online activiteiten dragen bij aan de robuustheid van de onderneming en stellen Holland Casino in staat haar maatschappelijke rol van verantwoorde aanbieder ook op die nieuwe online markt voor kansspelen te vervullen. Ik verwacht van Holland Casino daarbij een voorbeeldrol.


X Noot
1

Telegraaf.nl, «Holland Casino wordt wedpartner van Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie», 22 november 2020, (https://www.telegraaf.nl/sport/210447901/holland-casino-wordt-wedpartner-van-eredivisie-en-keuken-kampioen-divisie)

X Noot
2

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020–2021, nr. 1199

Naar boven