Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-20211302

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de sloop in de Groningse Schildersbuurt (ingezonden 22 december 2020).

Mededeling van Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) (ontvangen 12 januari 2021).

Vraag 1

Kent u het artikel «Omwonenden trekken aan de bel over sloop in Schildersbuurt Groningen»?1 Wat is hierop uw reactie?

Vraag 2

Wat is uw oordeel over het feit dat veel interieurs en historische elementen van de woningen verloren gaan door de verbouwingen?

Vraag 3

Is het waar dat veel van de woningen beschermd stadsgezicht zijn? Zo ja, waarom worden dan toch schoorstenen en (gebrandschilderde) glas-in-lood ramen gesloopt?

Vraag 4

Om hoeveel vernielingen / verbouwingen gaat het in totaal?

Vraag 5

Is het waar dat door de ombouw van deze woningen tot kleine zelfstandige appartementen het saldo aan bewoners, voornamelijk studenten, daalt? Kunt u dit nader toelichten? Vindt u het wenselijk dat in tijden van grote woningnood het aantal beschikbare wooneenheden daalt?

Vraag 6

Zijn soortgelijke casussen in anderen gemeenten bekend? Proberen gemeenten dit tegen te houden en zo ja, op welke manier? Zo nee, ziet u mogelijkheden om met gemeenten dit probleem in kaart te brengen en te kijken welke mogelijke oplossingen voor dit probleem kunnen worden gevonden?

Vraag 7

Welke middelen hebben gemeentebesturen om deze vormen van ongewenste sloop tegen te gaan?

Vraag 8

Bent u bereid om te kijken naar het vereenvoudigen van de procedures om een monumentenstatus toe te kennen aan de waardevolle interieurs, waardoor het makkelijker wordt om voor deze panden een beschermde status te krijgen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid om te onderzoeken op welke manier in de toekomst voorkomen kan worden dat deze en soortgelijke projecten niet meer ten koste gaan van het historisch interieur van woningen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Wat is de huidige status van de verkameringsregels en de verschillende pilotprojecten en op welke manieren kunnen gemeenten deze effectief inzetten? Op welke wijze wordt hier met gemeenten over gecommuniceerd?

Vraag 11

Gezien de ambitie van de gemeente Groningen, zoals uit de voortgangsbrief over het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting blijkt, om 4.000 tot 4.500 studentenwoningen te bouwen2, bent u van mening dat met de werkzaamheden zoals in voornoemde casus beschreven deze ambitie makkelijker of moeilijker haalbaar zal zijn? Kunt u dit toelichten?

Vraag 12

Wilt u deze vragen apart beantwoord en niet clusteren alstublieft?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de aan mij gestelde vragen van het lid Beckerman (SP over sloop in de Groningse Schildersbuurt (ingezonden op 22 december 2020), met kenmerk 2020Z00803, niet binnen de termijn van drie weken kunnen worden beantwoord.

Het is helaas niet mogelijk om binnen de gestelde termijn de vragen te beantwoorden. Om de vragen te kunnen beantwoorden moet afstemming gezocht met andere departementen en overheden. Dit vergt enige tijd. Uw Kamer ontvangt de antwoorden zo spoedig mogelijk.


X Noot
1

Dagblad van het Noorden, 7 september 2020, «Omwonenden trekken aan de bel over sloop in Schildersbuurt Groningen: «Puur vakmanschap verdwijnt in rap tempo»»; https://www.dvhn.nl/groningen/Puur-vakmanschap-verdwijnt-in-rap-tempo-25983618.html

X Noot
2

Kamerstuk 33 104, nr. 24, d.d. 23 juni 2020