Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020734

Vragen van de leden Gijs vanDijk en Nijboer (beiden PvdA) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onaangekondigde korting van 3 miljoen op de begroting van Emmen (ingezonden 17 oktober 2019).

Mededeling van Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 15 november 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Emmen boos op het Rijk vanwege nieuwe tegenvaller van 2,8 miljoen»?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat de gemeente Emmen niet tijdig is geïnformeerd over een korting van bijna 3 mln. euro op het bijstandsbudget en daardoor onverwachts fors moet bezuinigen? Kunt u daarbij ingaan op de uitspraak dat dit «neigt naar onbehoorlijk bestuur»?

Vraag 3

Waarom wordt de verdeelsleutel voor het budget aangepast?

Vraag 4

Hoe kan het dat een wijziging in de verdeelsleutel een dergelijk grote impact heeft op de begroting van Emmen?

Vraag 5

Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat de gemeente op zulke korte termijn noodmaatregelen moet treffen? Vreest u niet dat cruciale projecten, zoals preventie in de jeugdzorg, geen doorgang meer kunnen vinden?

Vraag 6

Kunt u zich voorstellen dat mensen in Emmen zich zorgen maken? Deelt u de mening dat juist mensen die hulp nodig hebben, zeker moeten zijn van goede hulp door de overheid?

Vraag 7

Bent u bereid om bij te springen en te voorkomen dat in Emmen nodeloos moet worden bezuinigd?

Mededeling

Op 17 oktober 2019 hebben de leden van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de onaangekondigde korting van 3 miljoen op de begroting van Emmen (kenmerk 2019Z19888).

De schriftelijke vragen zijn overgedragen aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat het een onderwerp betreft dat onder mijn beleidsterrein valt.

Tot mijn spijt is beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk vanwege interdepartementale afstemming. Ik zal de vragen van de leden van Dijk en Nijboer (beiden PvdA) in ieder geval vóór 1 december beantwoorden.


X Noot
1

RTV Drenthe, 3 oktober 2019