Vragen van het lid Van Wijngaarden (VVD) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ««Zero tolerance» is needed across Europe as figures show it’s a world hub for hosting child sexual abuse material» (ingezonden 6 mei 2020).

Mededeling van Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 27 mei 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het jaarrapport van de Internet Watch Foundation (IWF)?1

Vraag 2

Deelt u de conclusie van de IWF dat 71% van de wereldwijde kinderpornografische afbeeldingen in Nederland worden gehost? Zo ja, hoe komt het dat dit percentage zo sterk is gestegen het afgelopen jaar?

Vraag 3

In hoeverre werkt Nederland samen met de IWF bij het tegengaan van hosten van kinderporno?

Vraag 4

Welke maatregelen heeft u getroffen om de identiteit van de makers van deze abeeldingen te achterhalen, alsmede het land van herkomst?

Vraag 5

Vindt er reeds overleg plaats in EU-verband om gezamenlijk op te treden tegen webhosters die onvoldoende doen om kinderporno te verwijderen? Zo nee, bent u bereid afspraken te maken met EU-collega’s om dit aan te pakken?

Vraag 6

Deelt u de opvatting dat bedrijven die willens en wetens onvoldoende investeren in maatregelen om systematisch te controleren of zij onbedoeld digitale ruimte verhuren waar zich kinderporno bevindt daarvan de gevolgen moeten ondervinden?

Vraag 7

Bent u bereid voor de zomer de namen bekend te maken van webhosters die niet of onvoldoende doen tegen het weren van kinderporno? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Kunt u bij het aanschrijven van deze webhosters concrete eisen stellen en sancties benoemen wanneer zij niet aantonen alles te doen om webhosting van kinderporno tegen te gaan?

Vraag 9

Welke bestuursrechtelijke bevoegdheden en sancties gebruikt u op dit moment om deze webhosters aan te pakken?

Vraag 10

Bent u bereid de aangekondigde «notice and takedown» procedure voor de zomer in te voeren zodat bestuurlijke boetes en dwangsommen nog dit jaar kunnen worden opgelegd? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Welke civielrechtelijke mogelijkheden zijn er om deze webhosters aan te pakken?

Vraag 12

Kan de monitor die is ontwikkeld door de TU Delft met urgentie worden doorontwikkeld en verder worden geïmplementeerd?

Vraag 13

Welke instrumenten worden gebruikt om de effectiviteit van de monitor te meten?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Wijngaarden (VVD), van uw Kamer aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ««Zero tolerance» is needed across Europe as figures show it’s a world hub for hosting child sexual abuse material». (ingezonden 6 mei 2020) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

Internet Watch Foundation, 27 april 2020, ««Zero tolerance» is needed across Europe as figures show it's a world hub for hosting child sexual abuse material», https://www.iwf.org.uk/news/%E2%80%9Czero-tolerance%E2%80%9D-needed-across-europe-as-figures-show-it%E2%80%99s-a-world-hub-for-hosting-child

Naar boven