Vragen van de leden Bisschop (SGP), Geurts (CDA), Baudet (FvD) en Moorlag (PvdA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de tariefverhogingen van Rendac (ingezonden 23 april 2020).

Mededeling van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 1 mei 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de kritiek van de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland, de Producentenorganisatie Varkenshouderij en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond op de recente verhoging van de tarieven voor het ophalen van kadavers door Rendac?1 2 3

Vraag 2

Hoe verklaart u de verdubbeling van de tarieven per eenheid dieren in de afgelopen jaren ten opzichte van de tarieven in de periode 2011–2016?

Vraag 3

Hoe verklaart u de verhoging van de tarieven per stop in 2020 ten opzichte van 2018 met 20% (regulier) tot 35% (gepland)?

Vraag 4

Kunt u nader inzicht geven in de onderbouwing van de tarieven voor 2020 en bijbehorende tariefwijzigingen?

Vraag 5

Kunt u een overzicht van de ontwikkeling van de destructietarieven per diercategorie gedurende de jaren 2014 tot en met 2020 aan de Kamer beschikbaar stellen?

Vraag 6

Hoe weegt u de tariefverhogingen in het licht van de conclusie uit eerder onderzoek dat Rendac een te hoge ondernemersvergoeding in rekening bracht?4

Vraag 7

Heeft u, zoals aanbevolen door Rebel, sterkere efficiëntieprikkels ingebouwd om ervoor te zorgen dat Rendac werk maakt van het verlagen van kosten? Zo ja, hoe?5

Vraag 8

Hoe waardeert u de onvrede van de sectororganisaties over de mate van inzicht in de cijfers die Rendac aanlevert over kosten en opbrengsten?

Vraag 9

Op welke wijze geeft u inzicht in de opbrengstcijfers van Rendac?

Vraag 10

Op welke wijze heeft Rendac de onderbouwing van de tarieven besproken met de veehouderijorganisaties en hobbydierhouders conform de afspraken die in 2014 zijn vastgesteld om de transparantie te bevorderen?

Vraag 11

Klopt het dat u richting de landbouworganisaties slechts zeer beperkt inzicht geeft in de onderbouwing van de tarieven? Zo ja, kunt u uitgebreid toelichten waarom meer transparantie gelet op de monopoliepositie van Rendac juridisch niet mogelijk zou zijn?

Vraag 12

Bent u bereid om te zorgen voor meer transparantie bij het vaststellen van de destructietarieven door sectoren en hobbydierhouders meer en beter inzicht te geven in de kosten en opbrengsten van Rendac? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13

Klopt de veronderstelling dat de Kamer nog niet is geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met stakeholders over herinrichting van de destructiemarkt, zoals eerder toegezegd is?6

Vraag 14

Wat is de stand van zaken van het overleg met stakeholders over herinrichting van de destructiemarkt?

Vraag 15

Op welke wijze heeft de conclusie uit eerder onderzoek dat Rendac een te hoge ondernemersvergoeding in rekening brengt zijn weerslag gekregen in de overeenkomst tussen het Rijk en Rendac?

Vraag 16

Wat is, gelet op voorgaande punten, uw inzet in het traject «om de afspraken met Rendac over de te hanteren uitgangspunten bij de toerekening van kosten en opbrengsten, alsmede de te verstrekken informatie, met ingang van 2020 te actualiseren»?7

Vraag 17

Kunt aangeven in hoeverre in omliggende landen als België en Duitsland de overheid een deel van de destructiekosten voor haar rekening neemt?

Vraag 18

Hoe waardeert u de oproep van de landbouworganisaties om de tarieven voor 2020 te bevriezen op het niveau van 2019 totdat er meer transparantie is en een nieuwe overeenkomst afgesloten kan worden, en om de kosten voor de sector te plafonneren?

Mededeling

De vragen van de Kamerleden Bisschop (SGP), Geurts (CDA), Baudet (FvD) en Moorlag (PvdA) over de tariefsverhogingen van Rendac kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat het verzamelen van informatie ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal uw Kamer zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


X Noot
1

Melkvee, 20 april 2020, LTO en NMV boos over zoveelste verhoging Rendac-tarieven: https://www.melkvee.nl/artikel/245456-lto-en-nmv-boos-over-zoveelste-verhoging-rendac-tarieven

X Noot
2

PIGBUSINESS, 19 april 2020, POV en LTO boos over zoveelste verhoging Rendac-tarieven: https://www.pigbusiness.nl/artikel/245415-pov-en-lto-boos-over-zoveelste-verhoging-rendac-tarieven

X Noot
3

LTO, 17 april 2020, LTO en POV niet akkoord met voorgestelde Rendac-tarieven 2020: https://www.lto.nl/lto-en-pov-niet-akkoord-met-voorgestelde-rendac-tarieven-2020/

X Noot
4

Brief (incl. bijlagen) van de Staatssecretaris van Economische Zaken, 26 oktober 2015, Onderzoeksrapporten destructiemarkt: Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 62

X Noot
5

Brief (incl. bijlagen) van de Staatssecretaris van Economische Zaken, 26 oktober 2015, Onderzoeksrapporten destructiemarkt: Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 62

X Noot
6

Brief (incl. bijlagen) van de Staatssecretaris van Economische Zaken, 26 oktober 2015, Onderzoeksrapporten destructiemarkt: Kamerstuk 34 300 XIII, nr. 62

X Noot
7

Auditdienst Rijk, 18 oktober 2019, Review controleverklaring BDO bij financiële verantwoording Rendac over 2018

Naar boven