Vragen van de leden Ouwehand (PvdD), Bromet (GroenLinks), Moorlag (PvdA) en Futselaar (SP) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het uitgelekte plan voor de aanpak van de stikstofproblematiek (ingezonden 21 april 2020).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 24 april 2020).

Vraag 1, 2

Kunt u bevestigen dat bronnen rond het kabinet informatie hebben gelekt over de voorgenomen aanpak van de stikstofproblematiek?1 2

Deelt u de mening dat de Kamer eerst geïnformeerd moet worden over vorderingen op het stikstofdossier voordat de media worden ingelicht? Zo ja, hoe beoordeelt en verklaart u deze gang van zaken?

Antwoord 1, 2

Ik heb kennisgenomen van de in uw vragen genoemde berichtgeving. Ik hecht eraan uw Kamer te informeren zodra de besprekingen met betrokken partijen hebben plaatsgevonden en de besluitvorming in het kabinet is afgerond. Dit was ten tijde van de genoemde berichtgeving nog niet het geval en ik betreur dat deze informatie in de media is verschenen.

Tegelijk met de beantwoording van deze schriftelijke vragen stuur ik uw Kamer ook een brief over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek waartoe het kabinet over heeft besloten. Het kabinet neemt met deze aanpak maatregelen om de natuur te versterken, de uitstoot van stikstof te verminderen, en de vergunningverlening verder op gang te brengen.

Vraag 3

Hoe gaat u in de toekomst voorkomen dat informatie uitlekt naar de media alvorens de Kamer is geïnformeerd?

Antwoord 3

Zoals gezegd in het antwoord op vraag 2, hecht ik eraan om uw Kamer zo spoedig mogelijk na besluitvorming in het kabinet te informeren. Hierbij richt het kabinet zich erop dat informatie niet eerder in de publiciteit komt te liggen dan bij uw Kamer.

Vraag 4, 5

Sinds wanneer is er een akkoord over een plan van aanpak?

Wanneer kan de Kamer de brief met de nieuwe stikstofplannen verwachten?

Antwoord 4, 5

Zoals gezegd ik het antwoord op vraag 2, heeft het kabinet vandaag de besluitvorming over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek afgerond. Hierover is uw Kamer meteen geïnformeerd.

Vraag 6

Wanneer kan de Kamer antwoorden op de Kamervragen over het delen van de aanpak van de stikstofcrisis met de Kamer verwachten?3

Antwoord 6

De beantwoording van deze schriftelijke vragen stuur ik uw Kamer vandaag tegelijk met de beantwoording van deze schriftelijke vragen toe.


X Noot
1

AD, 20 april 2020 – «Kabinet trekt vijf miljard euro uit om stikstofcrisis aan te pakken» (https://www.ad.nl/politiek/kabinet-trekt-vijf-miljard-euro-uit-om-stikstofcrisis-aan-te-pakken~ab62da57/)

X Noot
2

RTL Nieuws, 20 april 2020 – «Kabinet trekt nog 5 miljard uit voor stikstofbeleid» (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5096661/stikstof-kabinet-miljarden-natuur)

X Noot
3

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het delen van de aanpak van de stikstofcrisis met de Kamer, ingezonden 23 maart 2020 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z05464&did=2020D11375)

Naar boven