Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-20202319

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de effecten van de coronamaatregelen op geweld achter de voordeur (ingezonden 24 maart 2020).

Mededeling van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 31 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «As cities around the world go on lockdown, victims of domestic violence look for a way out»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het effect van het sluiten van scholen en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven voor slachtoffers van partnergeweld en kindermishandeling?

Vraag 3

Deelt u de zorgen over toenemend geweld achter de voordeur in Nederland als gevolg van de strikte adviezen om thuis te blijven, de toenemende stress en de financiële onzekerheid? Zo ja, welke aanvullende maatregelen neemt u zodat betrokken (hulp)instanties, waaronder Veilig Thuis, Vrouwenopvang en de politie, hiertegen opgewassen en hierop voorbereid zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Hoe verhoudt de huidige situatie tot de beschikbare capaciteit bij betrokken instanties, zoals Veilig Thuis en Vrouwenopvang?

Vraag 5

Bent u bereid hierover in gesprek te gaan met gemeenten, Veilig Thuis, Vrouwenopvang en andere betrokken partijen bij het programma Geweld hoort nergens thuis?

Vraag 6

Wat betekenen de huidige adviezen van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voor de inzet van huis- en straatverboden voor plegers van geweld achter de voordeur?

Mededeling

De schriftelijke vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2020Z05532), zijn beantwoord middels brief «COVID-19 – Update stand van zaken» (Kamerstuk 25 295, nr. 200).


X Noot
1

Time, 23 maart 2020, «As Cities Around the World Go on Lockdown, Victims of Domestic Violence Look for a Way Out» (https://time.com/5803887/coronavirus-domestic-violence-victims/?amp=true&__twitter_impression=true).