Vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie m.b.t. grensarbeid (ingezonden 4 februari 2020).

Mededeling van Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 3 maart 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met een aantal uitspraken die het Hof van Justitie van de Europese Unie (Hv-JEU) het afgelopen jaar heeft gedaan ten aanzien van de werking van de coördinatieverordening sociale zekerheid?1

Vraag 2

Wat is in uw ogen de implicatie van het arrest van het Hv-JEU in de casus Vesters, ten aanzien van aanspraken op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor Nederlanders die over de grens in Duitsland of België werken?2

Vraag 3

Hoeveel in Nederland woonachtige Nederlanders werken in omringende landen als grensarbeider?

Vraag 4

Wat zijn de meest voorkomende hiaten die kunnen ontstaan in sociale zekerheids- en pensioenaanspraken wanneer mensen in het buitenland werken en in Nederland blijven wonen? Hoe vaak komen die voor en hoe groot zijn die hiaten financieel voor de betreffende mensen?

Vraag 5

Hoe en door wie worden grensarbeiders (vooraf) op de hoogte gesteld van de mogelijke hiaten die zij kunnen gaan ervaren als het gaat om sociale zekerheid en/of pensioen?

Vraag 6

Welke mogelijkheden hebben grensarbeiders om zich bij te verzekeren tegen eventuele hiaten in sociale zekerheid? En hoe vaak maken grensarbeiders gebruik van deze mogelijkheden om zich bij te verzekeren?

Mededeling

Bij brief van 4 februari 2020 heeft u mij de vragen van de leden Tielen en Nijkerken-de Haan (beiden VVD) over uitspraken van het Hof van Justitie van de Europese Unie m.b.t. grensarbeid toegezonden.

Hierbij deel ik u mede dat ik de gestelde vragen niet binnen de gebruikelijke termijn zal kunnen beantwoorden. Voor de beantwoording is meer informatie nodig en nadere afstemming met de uitvoeringsorganen SVB en UWV.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


X Noot
1

A.P. van der Mei en P. Melin, «Overview of recent cases before the Court of Justice of the European Union (February 2019-June 2019)», European Journal of Social Security 21(2). Via: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1388262719870756

X Noot
2

HvJ 14 maart 2019, zaak C-134/18, ECLI:EU:C:2019:212

Naar boven