Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Ministers voor Milieu en Wonen en van Economische Zaken en Klimaat over het bericht dat er in Zaandam een biomassacentrale zonder vergunning in gebruik is genomen (ingezonden 22 januari 2020).

Mededeling van Minister van Veldhoven-van der Meer (Mileu en Wonen) (ontvangen 10 februari 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Omstreden biomassacentrale Zaandam gestart zónder vergunning: «Maar die komt er aan»»?1

Vraag 2

Kunt u aangeven waarom een biomassacentrale zonder vergunning in bedrijf genomen mag worden? Kunt u aangeven hoe lang een biomassacentrale zonder vergunning zou mogen draaien? Hoe wordt die periode bepaald?

Vraag 3

Kunt u aangeven waarom het noodzakelijk is dat het proefdraaien gebeurt voordat de vergunning is afgegeven? Waarom kan er niet gewacht worden met opstarten tot er daadwerkelijk een vergunning is verleend?

Vraag 4

Kunt u aangeven op basis van welke wetgeving de vergunning wordt verleend? Op basis van welke wetgeving wordt de stikstofuitstoot van deze centrale vergund?

Vraag 5

Wie is aansprakelijk mocht de vergunning onverhoopt niet worden verleend?

Vraag 6

Klopt het dat de vergunningverlening weer op gang kwam na het aannemen van de spoedwet Stikstof?

Vraag 7

Is de bouw van biomassacentrales naar uw mening de gewenste invulling van de met pijn en moeite gerealiseerde stikstofreductie?

Vraag 8

Is al bekend hoe de provincie gereageerd heeft op de door Mobilisation for the Environment ingediende zienswijze?

Vraag 9

Is het naar uw mening verstandig om een biomassacentrale (met bijbehorende luchtvervuiling) te bouwen in de directe omgeving van een ziekenhuis, een middelbare school, sportvelden en een groot aantal woningen, zeker als dichtbij ook al een snelweg en een klaverbladknooppunt (A7/A8) liggen?

Vraag 10

Bent u bekend met wetenschappelijke studies die de schadelijke effecten van een verslechterde luchtkwaliteit aantonen, zoals bijvoorbeeld de studie die het verband aantoont tussen de luchtkwaliteit en het concentratievermogen van scholieren?2

Vraag 11

Kunt u aangeven of er meer biomassacentrales in Nederland zijn die in gebruik zijn genomen zonder de benodigde vergunning? Zo nee, bent u bereid dit te inventariseren?

Vraag 12

Verwacht u dat het in de toekomst vaker zal voorkomen dat biomassacentrales zonder vergunning in gebruik worden genomen? Acht u dit wenselijk?

Vraag 13

Kunt u aangeven of er meer biomassacentrales in Nederland gebouwd worden in de directe omgeving van ziekenhuizen, scholen, sportvelden, woningen en andere locaties waar luchtvervuiling extra ongewenst is? Zo ja, waar en wat gaat u daar aan doen?

Mededeling

Op 22 januari 2020 ontving ik de Kamervragen van het lid Van Raan (PvdD) over de berichtgeving dat er in Zaanstad een biomassacentrale zonder vergunning in gebruik is genomen. De benodigde afstemming en het verzamelen van gegevens vergt enige tijd. Hierdoor kan de beantwoording van de Kamervragen niet binnen de gebruikelijke termijn plaatsvinden. Ik streef ernaar de antwoorden zo spoedig mogelijk aan uw Kamer te doen toekomen.


X Noot
1

NH Nieuws, 8 januari 2020, Omstreden biomassacentrale Zaandam gestart zónder vergunning: «Maar die komt eraan» (https://www.nhnieuws.nl/nieuws/259672/omstreden-biomassacentrale-zaandam-gestart-zonder-vergunning-maar-die-komt-eraan)

X Noot
2

Traffic-related Air Pollution and Attention in Primary School Children, maart 2017, https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2017/03000/Traffic_related_Air_Pollution_and_Attention_in.5.aspx

Naar boven