Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert (ingezonden 10 september 2019).

Mededeling van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 1 oktober 2019).

Vraag 1

Bent u ervan op de hoogte dat uitvaartverzekeringen naast mensen met een psychische aandoening ook mensen weigeren met een hartaandoening, kanker of andere ziekten, of omdat mensen bepaalde medicijnen gebruiken?

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat uitvaartverzekeringen ook mensen weigeren die gezond zijn, maar ooit ziek zijn geweest?

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte dat ook uitvaartverzekeringen worden geweigerd voor baby’s die bij geboorte niet gezond zijn?

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat bepaalde uitvaartverzekeringen soms mensen met de in vraag 1 tot en met 3 genoemde problemen wel accepteren, maar alleen tegen een veel hogere premie of zelfs een dubbeltarief rekenen?

Vraag 5

Deelt u de opvatting dat dit soort weigeringsgronden voor uitvaartverzekeraars niet zouden moeten worden toegestaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat u nemen om dit in de toekomst te voorkomen?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat ik de door lid Van Raak (SP) gestelde vragen over het bericht dat een uitvaartverzekeraar mensen met een psychische aandoening weigert (ingezonden op 5 september en 10 september jl., met kenmerken 2019Z16530 en 2019Z16836) niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden. De twee sets vragen moeten in samenhang worden beantwoord en vergen afstemming tussen meerdere ministeries.

Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Naar boven