Vragen van het lid Özdil en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en voor Medische Zorg over de numerus fixus in (tand)artsenopleidingen (ingezonden 3 november 2017).

Antwoord van Minister Bruins (Medische Zorg), mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 27 november 2017).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Dankzij Skype spreekt uw tandarts Nederlands»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3, 5

Klopt het dat het tekort aan tandartsen in Nederland sinds 2006 toeneemt?

Klopt het dat het tekort aan tandartsen in Nederland het gevolg is van de numerus fixus (slechts 260 studenten per jaar)?

Deelt u de mening dat een daadwerkelijke oplossing voor het (tand)artsentekort in Nederland in het significant uitbreiden van de opleidingsplaatsen ligt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3, 5

Volgens de Staat van Volksgezondheid en Zorg waren er in 2006 6.630 en in 2015 7.835 tandartsen werkzaam in Nederland2. Dit is het meest actuele cijfer.

Er zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting3 (IGJ i.o.) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geen signalen bekend van tekorten in de mondzorg. Het laatste onderzoek naar de capaciteit in de mondzorg heeft plaatsgevonden in 2013. Mijn ambtsvoorganger heeft, op verzoek van de Kamer, tijdens het AO eerstelijnszorg/ mondzorg van 21 februari 2017 toegezegd dat VWS in samenwerking met OCW opnieuw onderzoek zal laten doen naar de capaciteit in de mondzorg voor een actueler beeld. Dit onderzoek is gaande en zal naar verwachting eind 2017/begin 2018 gereed zijn. U zult begin 2018 over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd worden.

Graag wacht ik de resultaten van dit onderzoek af alvorens uitspraken te doen over het aantal benodigde opleidingsplaatsen.

Vraag 4

Deelt u de analyse dat de numerus fixus bijdraagt aan het zeer hoge salaris van (tand)artsen en andere medisch specialisten, en daarmee onze collectieve zorgkosten?4 Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4

Op 22 juni 2017 is de Tweede Kamer per brief (Kamerstuk 29 282, nr. 274) geïnformeerd over het aantal opleidingsplaatsen dat er voor 2018 beschikbaar worden gesteld voor de (medische) vervolgopleidingen waarvan de bekostiging onder de verantwoordelijkheid valt van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Net als de afgelopen jaren is het uitgangspunt een maximale inzet op opleiden van professionals, waarbij het maximumadvies van het Capaciteitsorgaan wordt gevolgd. In een aantal gevallen worden meer plaatsen beschikbaar gesteld dan het maximumadvies. Het beleid van de afgelopen jaren heeft voor relatief veel nieuwe artsen in opleiding gezorgd waardoor het aantal specialisten de komende jaren nog toeneemt. Ik ben daarmee van mening dat de numerus fixus voldoende ruim wordt vastgesteld.

Zorg van goede kwaliteit in combinatie met beperking van de zorgkosten is een breed thema. De Commissie Meurs heeft hierover opgemerkt dat de oplossing van dit vraagstuk niet alleen kan worden gevonden bij ingrepen in de bezoldigingen van medisch specialisten of hun arbeidsverhouding. De Commissie adviseerde dat de belangen van de medisch specialist, de zorginstellingen en de samenleving als geheel het beste gelijkgeschakeld kunnen worden door de invoering van integrale tarieven. Per 2015 zijn integrale tarieven voor de bekostiging van medisch-specialistische zorg ingevoerd.

Vraag 6

Bent u bereid om te onderzoeken hoeveel extra opleidingsplaatsen voor (tand)artsen er nodig zijn om op lange termijn die investering te laten dekken door de daarmee bereikte lagere zorgkosten? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6

Zie mijn antwoord op vraag 4.


X Noot
1

Nederlands Dagblad, 26 oktober 2017

X Noot
3

Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg gefuseerd tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). De toevoeging «in oprichting» is omdat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd wettelijk gezien nog geen formele naam is. Hier moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer nog een besluit over nemen.

X Noot
4

Salarissen Nederlandse Medisch Specialisten Hoogste van Europa, FTM, 17 november 2006. https://www.ftm.nl/artikelen/hebben-nederlandse-medisch-specialisten-de-hoogste-salarissen-van-europa

Naar boven