Vragen van de leden Buitenweg en Ellemeet (beiden GroenLinks) aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over beveiligde GGZ-zorg (ingezonden 26 oktober 2017).

Mededeling van Staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 17 november 2017).

Vraag 1

Kent u de tussentijdse rapportage van het Schakelteam voor personen met verward gedrag?1 Zo ja, wat vindt u van de constatering dat het aanbod van een aantal voorzieningen niet voldoende is, met name de hoog beveiligde zorg, time-out bedden en geschikte woonvormen?2

Vraag 2

Kunt u aangeven waarom het aanbod van dit soort voorzieningen tekort schiet? Klopt de veronderstelling dat hierbij de opstelling van zorgverzekeraars ten opzichte van de relatief dure beveiligde GGZ-zorg doorslaggevend is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de grote zorgen van de heer Hoekstra dat in afwachting van de vaststelling van de zogenaamde «veldnorm» niet wordt voorzien in de beschikbaarheid van voldoende acute extra beveiligde GGZ-bedden?3 Zo ja, welke mogelijkheden ziet u om zorgverzekeraars ertoe te bewegen alsnog voldoende budget voor deze noodzakelijke voorzieningen beschikbaar te stellen, waardoor de benodigde beschikbaarheid van behandeling, begeleiding en opvang voor 2018, nog voordat de «veldnorm» is vastgesteld, gegarandeerd is?

Mededeling

De vragen van de Kamerleden Buitenweg (GL) en De Jonge van Ellemeet (GL) over beveiligde GGZ-zorg (2017Z14310) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

Reden voor dit verzoek is dat er interdepartementaal afstemming moet plaatsvinden waardoor de termijn niet kan worden gehaald.

Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen toekomen.


X Noot
1

«Niemand tussen wal en schip: onverminderd urgent», oktober 2017.

X Noot
2

Tussentijdse rapportage, pag. 19.

X Noot
3

KRO-NCRV De Monitor, 7 oktober 2017.

Naar boven