Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Aanhangselnummer 362

Gepubliceerd op 9 november 2017 11:29Vragen van het lid AgnesMulder (CDA) aan de Minister van Economische Zaken over afhandeling klachten en benutting slimme meters (ingezonden 17 oktober 2017).

Mededeling van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 8 november 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met de uitzending van Radar van 9 oktober 2017 over klachten over de slimme meter?1

Vraag 2

Kunt u een reactie geven op de klachten als geuit in deze uitzending?

Vraag 3

Kunt u een overzicht sturen van de klachten die zijn binnengekomen bij netbeheerders en energieleveranciers en daarbij aangeven wat de oorzaak is en hoe klachten zijn afgehandeld?

Vraag 4

Is er sprake van een stijging van het aantal klachten over de slimme meter en is die groter dan verwacht bij de grootschalige uitrol?

Vraag 5

Kunt u aangeven in hoeverre er «van het kastje naar de muur»-situaties zijn, waarvan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwde dat daarvoor gewaakt diende te worden?2

Vraag 6

Kunt u inzichtelijk maken of er klachten zijn van huishoudens met een slimme meter die niet worden opgelost?

Vraag 7

Kunt u gedetailleerd uiteenzetten hoe een klacht over een slimme meter wordt opgevolgd en wanneer daarbij gebruik wordt gemaakt van een energiescan?

Vraag 8

Kunt u inzicht geven in de afspraken die er gemaakt zijn tussen netbeheerders en energieleveranciers over de klachtenafhandeling ten aanzien van de slimme meter?

Vraag 9

Hoe gaat u ervoor zorgen dat klachten adequaat worden opgevolgd en opgelost worden?

Vraag 10

Kent u de energiebesparingsmonitor 2016 en het rapport van Netbeheer Nederland «Consumentenmeldingen over vermoedens afwijkingen slimme meter», waaruit blijkt dat veel consumenten niet bekend zijn met het tweemaandelijkse verbruiks- en indicatieve kostenoverzicht of dat zij het verbruiksoverzicht niet goed interpreteren en dat de aanbieding van energiemanagers niet toeneemt? Kunt u aangeven wat u gaat ondernemen om de besparingsmogelijkheden van de slimme meter bij de consument bekend te maken?3

Vraag 11

Wat gaat het Behavioural Insights team van het Ministerie van Economische Zaken, dat in het energiebesparingsconvenant «10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving» wordt genoemd, doen en hoe?

Vraag 12

Kunt u aangeven of netbeheerders de informatie wie een slimme meter heeft, en dus kan worden benaderd voor een gebruiksmanager of andere besparingsmogelijkheden, zou mogen delen met marktpartijen als de consument daar toestemming voor geeft? Is dit mogelijk te maken?

Mededeling

Op 17 oktober 2017 heeft het lid Agnes Mulder (CDA) schriftelijke vragen gesteld over de afhandeling van klachten en de benutting van de slimme meter (kenmerk 2017Z13836). De vragen kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn van drie weken worden beantwoord omdat er nadere informatie moet worden ingewonnen. Ik zal de beantwoording zo snel mogelijk aan uw Kamer sturen.


X Noot
2

Monitoringrapportage Kleinschalige Aanbieding Slimme Meter, bijlage bij Kamerstuk 30 196, nr. 546

X Noot
3

Marktbarometer Aanbieding Slimme Meters Voortgangsrapportage 2016, bijlage bij Kamerstuk 30 196, nr. 546


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl