Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20182301

Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het artikel «Betalen om op te zeggen» (ingezonden 16 april 2018).

Mededeling van Staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 14 mei 2018).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Betalen om op te zeggen», waaruit blijkt dat sommige schadeverzekeraars opzegkosten in rekening brengen als de consument na een jaar of langer de verzekering op wil zeggen? Zo ja, wat is uw oordeel over dit bericht?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat het opleggen van opzegkosten een drempel opwerpt voor consumenten om over te stappen op een andere schadeverzekeraar, wat de bewegingsvrijheid van deze consumenten beperkt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Klopt het dat schadeverzekeringen onder het Burgerlijk Wetboek (BW) vallen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Deelt u de mening dat zelfregulering in de markt van schadeverzekeraars niet het gewenste effect heeft gehad? Zo ja, bent u bereid om, indien het Verbond van Verzekeraars de opzegkosten in rekening blijft brengen, schadeverzekeraars onder de Wet Van Dam te brengen? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Op 16 april 2018 hebben het lid Van der Lee (GroenLinks) en het lid Moorlag (PvdA) vragen gesteld naar aanleiding van het artikel «Betalen om op te zeggen» (kenmerk 2018Z07027 en kenmerk 2018Z07029).

In verband met nog lopende interdepartementale afstemming kan de beantwoording niet binnen de gebruikelijke termijn aan uw Kamer worden toegezonden. Ik streef ernaar de beantwoording zo spoedig mogelijk naar uw Kamer te verzenden.


X Noot
1

Geldgids, 13 april 2018