Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-20181537

Vragen van de leden Omtzigt en Slootweg (beiden CDA) aan de Ministers van Financiën, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Medische Zorg over een brede open studie naar het zorgstelsel en de zorgkosten (ingezonden 1 maart 2018).

Antwoord van Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de ministers van Financiën en voor Medische Zorg en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 23 maart 2018).

Vraag 1

Herinnert u zich dat u in het debat over de Algemene Financiële Beschouwingen gezegd heeft, nadat meerdere fracties in de Kamer u verzocht hadden de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te laten kijken naar het zorgstelsel en de zorgkosten die harder groeien dan de economie: «Ik denk dat het verstandig is dat ik de geluiden die ik Kamerbreed heb gehoord, bespreek met één bewindspersoon of beide bewindspersonen van VWS en dat we dan als kabinet het gesprek aangaan met de WRR»?1

Vraag 2, 3

Hebben de voorgenoemde gesprekken plaatsgevonden en wat was de uitkomst?

Zijn het kabinet en de WRR bereid om een brede open studie te verrichten naar het zorgstelsel en de zorgkosten?

Antwoord 2, 3

Ja, wij hebben uw verzoek besproken en steunen het verzoek van harte. Wij zijn hierover nu in overleg met de WRR. Er heeft inmiddels een tweetal besprekingen op ambtelijk niveau plaatsgevonden. Zoals het kabinet heeft aangegeven tijdens het debat in de Tweede Kamer beslist de WRR over zijn eigen werkprogramma. De Raad heeft ons verzoek in beraad en beslist vermoedelijk dit voorjaar of dit onderzoek een plaats kan krijgen in het werkprogramma.


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017-2018, nr. 20