Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend» (ingezonden 19 september 2017).

Antwoord van Staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 9 oktober 2017).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «NIVEL: Informatie Wmo voor familie verstandelijk gehandicapten ontoereikend»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Wat vindt u er van dat twee derde van de familieleden van verstandelijk gehandicapten, die vaak als mantelzorger optreden, niet op de hoogte is van het bestaan van onafhankelijke cliëntondersteuning?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er teveel signalen zijn dat onafhankelijke cliëntondersteuning nog onvoldoende bekend is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2 en 3

Uit het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek2 dat gemeenten uitvoeren onder de mensen die een maatwerkvoorziening ontvangen, blijkt inderdaad dat de functie onafhankelijke cliëntondersteuning niet breed bekend is. Van de ondervraagden geeft 25% aan deze functie te kennen. Ook het NIVEL-onderzoek bevestigt het beeld dat onafhankelijke cliëntondersteuning nog onvoldoende bekend is. In mijn brief van 27 juni 2017 (Kamerstuk 29 538, nr. 244) heb ik het vraagstuk op de agenda gezet hoe mantelzorgers het beste kunnen worden bereikt en lokaal kunnen worden ondersteund.

Op 6 oktober 2017 start een project Koplopers Cliëntondersteuning waarin veertien gemeenten een impuls geven aan onafhankelijke cliëntondersteuning in hun regio3. Ik zal Movisie vragen om goede voorbeelden te identificeren bij de Koplopers met betrekking tot onafhankelijke cliëntondersteuning voor mantelzorgers, deze onder andere te bespreken met Mezzo en deze voorbeelden te verspreiden.

Vraag 4

Kunt u de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning expliciet meenemen in de bewustwordingscampagne voor mantelzorgers, waar ik in mijn motie van 7 juni jl. om heb verzocht?4

Antwoord 4

Ik heb in het 30-leden debat over mantelzorg van 7 juni jl. toegezegd om met de VNG, gemeenten en Mezzo te kijken hoe de informatievoorziening voor mantelzorgers versterkt kan worden, zodat bewustwording over mantelzorg en (cliënt)ondersteuning vergroot kan worden. Ik zal hier dit signaal specifiek bij betrekken. De Tweede Kamer zal rond het Kerstreces 2017 hierover geïnformeerd worden.


X Noot
3

Het project Koplopers Cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering door het Ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project.

X Noot
4

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergaderjaar 2016 -2017, 30 169, nr. 63

Naar boven