Vragen van de leden Groothuizen en PiaDijkstra (beiden D66) aan de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Robotrechter e-Court is een groot en niet-transparant zwart gat?» (ingezonden 23 januari 2018).

Mededeling van Minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens de Minister voor Medische Zorg (ontvangen 28 februari 2018). Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1062.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Robotrechter e-Court is een groot en niet-transparant zwart gat»?1

Vraag 2

Kunt u uitleggen hoe (een bedrijf als) e-Court werkt en wat de gekozen juridische constructie is?

Vraag 3

Is het waar dat de markt van digitale arbitrage snel groeit? Bent u van oordeel dat de toegang tot de onafhankelijke rechter hierdoor onder druk komt te staan?

Vraag 4

Hoeveel zaken behandelt e-Court jaarlijks en hoeveel van die zaken worden door de rechtbank bekrachtigd?

Vraag 5

Welke toets geldt er voor die bekrachtiging door de rechtbank?

Vraag 6

Hoe beoordeelt u de kwaliteit en de zorgvuldigheid van de arbitrageprocedures bij digitale arbitrage-instituten en e-Court in het bijzonder?

Vraag 7

Wat vindt u van het feit dat e-Court haar uitspraken en de lijst met arbiters niet openbaar maakt?

Vraag 8

Is het feit dat e-Court haar uitspraken en lijst met arbiters niet publiceert in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Europees Consumentenrecht?

Vraag 9

In hoeverre maakt e-Court gebruik van een algoritme bij het doen van een uitspraak? Zou het goed zijn als dergelijke algoritmen in de rechtspraak worden gebruikt, dat deze openbaar en inzichtelijk zijn? Wat vindt u van een onafhankelijke instelling die dergelijke algoritmen beoordeelt?

Vraag 10

Wat vindt u van het feit dat bijna alle zorgverzekeraars sinds de jaarwisseling geschilbeslechting via een «digitale» arbiter in hun polisvoorwaarden hebben opgenomen? Deelt u de mening dat het voor verzekerden duidelijk zou moeten zijn dat bij een conflict alsnog de weg naar de kantonrechter openstaat? Kunt u in uw antwoord ingaan op de constatering in het artikel dat de klanten niet de informatie hebben om hierin een afweging te maken?

Vraag 11

Kunt u aangeven wanneer u met voorstellen komt om het experimenteren met schulden- en buurtrechters mogelijk te maken?

Mededeling

In antwoord op uw brieven van 18 en 23 januari 2018 deel ik u, mede namens de Minister voor Medische Zorg mee, dat de schriftelijke vragen van de leden Van Nispen en Jasper van Dijk (beiden SP) over e-Court en de schriftelijke vragen van de leden Dijkstra en Groothuizen (beiden D66) over het bericht «Robotrechter e Court is een groot en niet transparant zwart gat» niet kunnen worden beantwoord binnen de gestelde termijn. Het betreft complexe materie waartoe overleg nodig is met verschillende interne en externe partijen. Aangezien uw Kamer over dit onderwerp ook om een brief heeft gevraagd tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 januari 2018, zullen de antwoorden op deze vragen worden meegenomen in die brief. Ik streef er naar om die brief voor 1 april 2018 aan uw Kamer te doen toekomen.

Naar boven