Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017760

Vragen van de leden Aukje deVries, Visser en Van Wijngaarden (allen VVD) aan de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Letselschade-uitkering verkeersslachtoffer moet belastingvrij» (ingezonden 22 november 2016).

Mededeling van Staatssecretaris Wiebes (Financiën) (ontvangen 15 december 2016).

Vraag 1

Kent u het bericht «Letselschade-uitkering verkeersslachtoffer moet belastingvrij»1 met een oproep van het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten?

Vraag 2

Wat vindt u van deze oproep? Klopt het dat het kabinet letselschadeslachtoffers vooralsnog geen financiële vrijstelling wil geven van de vermogensinkomensbijtelling? Zo ja, wat is daarvan de reden? Zo nee, wat is dan het standpunt van het kabinet?

Vraag 3

In hoeverre vindt u het redelijk dat een letselschadevergoedingen die iemand ontvangt, bijvoorbeeld omdat deze persoon als gevolg van een verkeersongeluk niet meer kan werken, tot het «vermogen» wordt gerekend?

Vraag 4

Voor welke andere groepen is er wel een vorm van vrijstelling? Klopt het dat er vrijstellingen zijn voor DES-slachtoffers, asbestslachtoffers en de overlevenden van de brand in Volendam? Zo ja, om welke vrijstellingen gaat het dan en kunt u toelichten op welke grond de vrijstellingen zijn verleend?

Vraag 5

Klopt het dat het bij de letselschade-uitkering van verkeersslachtoffers om ongeveer 700 personen per jaar gaat? Indien er een vrijstelling zou worden gecreërd, hoe groot zou dan het budgettaire beslag zijn van deze vrijstelling?

Vraag 6

Is de wet- en regelgeving recent op dit punt gewijzigd? Zo ja, waarom en hoe? Klopt het dat letselschadeslachtoffers voor 2013 wel een uitzonderingspositie hadden? Zo ja, hoe en waarom is dit dan gewijzigd?

Vraag 7

In hoeverre tellen de letselschade-uitkeringen mee bij het betalen van de eigen bijdragen in het kader van de Wlz en Wmo? Zo ja, vindt u dit wenselijk? Is er recent onderzoek gedaan naar de consequenties hiervan? Zo ja, wat zijn de uitkomsten? Zo nee, bent u bereid hiernaar te kijken? Gelden er bepaalde uitzonderingen voor dit soort specifieke uitkeringen bij het betalen van de eigen bijdragen? Zo ja welke? Wat is exact de beleidslijn in deze?

Mededeling

Hierbij deel ik u mede dat ik de door de leden Aukje de Vries, Visser en Van Wijngaarden (allen VVD) gestelde vragen aan mij en de Minister van Veiligheid en Justitie over het bericht «Letselschade-uitkering verkeersslachtoffer moet belastingvrij» (ingezonden 22 november 2016, met kenmerk 2016Z21821) niet binnen de door u gestelde termijn kan beantwoorden. De beantwoording van deze Kamervragen vergt meer tijd in verband met nadere afstemming die nodig is met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met het feit dat de vragen betrekking op de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage in de zorg.

Ik verwacht de vragen direct na afloop van het kerstreces te kunnen beantwoorden.


X Noot
1

NOS d.d. 17 november 2016