Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over leraren die worden gekort op salaris voor deelname aan staking (ingezonden 30 juni 2017).

Antwoord van Staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 20 juli 2017).

Vraag 1

Klopt het dat vijftien basisscholen van scholenstichting Kans & Kleur in de regio Nijmegen leraren die op 28 juni jl. het werk hebben neergelegd, korten op hun salaris?1

Antwoord 1

Naar ik heb begrepen hebben de instelling en de vakorganisaties CNV en AOB inmiddels met elkaar gesproken en wordt het salaris doorbetaald over de periode dat het werk is neergelegd.

Vraag 2

Begrijpt u het onbegrip bij veel betrokken leraren over deze salariskorting mede in het licht van de steun van de PO-Raad en het strijdpunt van de staking dat leraren in het primair onderwijs zich onderbetaald voelen?

Antwoord 2

Stakingen en werkonderbrekingen zijn een zaak van werkgevers en werknemers. Werkgevers kunnen het salaris over de tijd van werkonderbreking doorbetalen, maar zijn daartoe niet verplicht.

Vraag 3

Gaat u het schoolbestuur in morele zin hierop aanspreken? Zo ja, wilt u de Kamer over de uitkomsten hiervan informeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 3

Inmiddels is besloten dat het salaris door de instelling wordt doorbetaald.

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kwint (SP), ingezonden 29 juni 2017 (vraagnummer 2017Z09339)


X Noot
1

Leraren gekort op salaris voor deelname aan staking: «Er is veel onbegrip» zie https://www.rtlnieuws.nl/nederland/leraren-gekort-op-salaris-voor-deelname-aan-staking-er-is-veel-onbegrip

Naar boven