Vragen van het lid Albert deVries (PvdA) aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst over het aanmerken van woningen met een aardgasaansluiting als nul-op-de-meter woning (ingezonden 5 september 2016).

Mededeling van Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) (ontvangen 21 september 2016).

Vraag 1

Wat is de stand van zaken ten aanzien van uw voornemen om ook woningen met een aardgasaansluiting te kunnen erkennen als nul-op-de-meter woning en welk traject moet hiervoor nog gevolgd worden? Welke positie heeft de Kamer hier nog in?1

Vraag 2

Waarom maakt u de keuze om ook woningen met een aardgasaansluiting als nul-op-de-meter woning te erkennen?

Vraag 3

Hoe verhoudt het toestaan van een gasaansluiting zich tot de afspraken in Deal Stroomversnelling Huurwoningen en de Wet energieprestatievergoeding, waarin beoogd wordt de volledige energiebehoefte op duurzame wijze op te wekken en waarin het gebruik van fossiele brandstoffen niet kan worden gecompenseerd met extra opwekking van duurzame energie?

Vraag 4

Bent u van mening dat de ontwikkeling van nul-op-de-meter woningen gericht is op kant en klare systemen, waarbij de volledige energievraag door middel van duurzaam opgewekte elektriciteit afgedekt wordt? Zo nee, welke andere ontwikkelingen ziet u dan die u hiermee wilt faciliteren?

Vraag 5

Hoe groot is de extra belasting van het elektriciteitsnetwerk, doordat er gas gebruikt blijft worden dat door de duurzame opwekking van elektriciteit op de woning gecompenseerd moet worden?

Vraag 6

Welke investeringen vragen nul-op-de-meter woningen met aardgas van de netwerkbedrijven? Vindt u het aanvaardbaar dat de kosten van deze vorm van verduurzaming afgewenteld worden op de maatschappij? Zo ja, waarom? Zo nee, hoe gaat u dit voorkomen?

Vraag 7

Deelt u de mening dat het waarschijnlijk is dat woningen in het kader van de energietransitie in de toekomst geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dan ook niet dat de ontwikkeling van de hierbij behorende technologieën heel gericht gestimuleerd moeten worden, nu in de praktijk blijkt dat dit technologisch haalbaar is?

Vraag 8

Ziet u het risico dat u door het toestaan van het gebruik van aardgas in nul-op-de-meter woningen de innovatie die net op gang is gekomen weer afremt, waardoor woningen voor lange tijd afhankelijk blijven van fossiele brandstoffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om de energietransitie en de daarbij horende innovatie optimaal te ondersteunen?

Mededeling

Hierbij bericht ik u dat de vragen van het lid Albert de Vries (PvdA) over het aanmerken van woningen met een aardgasaansluiting als nul-op-de-meter woning (nr. 2016Z15884) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.

De reden van uitstel is dat ik de internetconsultatie van de betreffende ministeriële regeling (Regeling Energieprestatievergoeding Huur) wil betrekken bij het beantwoorden van de vragen. Deze consultatie liep tot 11 september 2016. Er zijn 19 reacties binnengekomen. Zorgvuldige bestudering ervan kost enige tijd.

Tevens voer ik nader overleg met verschillende belanghebbende partijen. Ook het resultaat van dit overleg zal ik betrekken bij de beantwoording.

Naar boven