Aanhangsel van de Handelingen

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarNummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-20162607

Vragen van de leden JanVos (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over het gebruik van de term aardbevingsschade in plaats van mijnbouwschade (ingezonden 3 mei 2016).

Mededeling van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 24 mei 2016).

Vraag 1

Herinnert u zich het Instellingsbesluit Arbiters Aardbevingsschade en het Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties van 22 april jl.?1 2

Vraag 2

Herinnert u zich de toezegging dat u voortaan het bredere begrip mijnbouwschade zou gaan gebruiken?

Vraag 3

Waarom doet u dit niet? Kunt u de bovengenoemde instellingsbesluiten aanpassen aan uw eerdere toezegging?

Vraag 4

Wat voegt de Raad van Arbiters toe aan de al bestaande Mijnraad en de Technische Commissie Bodembeweging, die ook al dergelijke adviezen geven?

Vraag 5

Kunnen gedupeerde bewoners ook nog steeds bij die andere twee adviesraden terecht, of gaan deze raden nu verdwijnen?

Vraag 6

Waar is het Reglement Arbiters Aardbevingsschade in te zien, waarnaar verwezen wordt?

Vraag 7

Is het waar dat arbiters alleen over complexe gevallen oordelen? Zo ja, waarom is dit onderscheid gemaakt?

Vraag 8

Heeft iedere burger met schade zonder meer en direct toegang tot de arbiters? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Op 3 mei jl. hebben de leden Jan Vos (PvdA) en Van Tongeren (GroenLinks) Kamervragen gesteld over het gebruik van de term aardbevingsschade in plaats van mijnbouwschade (kenmerk 2016Z08966). Vanwege voor de beantwoording benodigde nadere analyse kunnen de vragen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ik streef ernaar uw Kamer de antwoorden zo spoedig mogelijk toe te sturen.


X Noot
1

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16039981, tot instelling van de Raad van Arbiters Aardbevingsschade (Instellingsbesluit Arbiters Aardbevingsschade)

X Noot
2

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 april 2016, nr. WJZ/16042425, tot instelling van de Commissie bijzondere situaties (Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties)