Vragen van de leden Mei LiVos en Tanamal (beiden PvdA) aan de Ministers van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken over de «Klachtenregen over zzp-verzekeringen arbeidsongeschiktheid», naar aanleiding van de antwoorden op eerdere vragen (ingezonden 24 maart 2016).

Mededeling van Minister Dijsselbloem (Minister van Financiën) (ontvangen 14 april 2016).

Vraag 1

Herinnert u zich het antwoord op vraag 5 van de eerdere vragen over «Klachtenregen over zzp-verzekeringen arbeidsongeschiktheid»?1

Vraag 2

Klopt het dat bij de beantwoording van deze vragen gesteld wordt dat de gevolgen van het niet nakomen van de mededelingsplicht geregeld zijn in de artikelen 7:929 lid 2 BW, 7:930 lid 2 BW en 7:930 lid 3 BW? Wat is de reden dat u bij de beantwoording van de vragen niet artikel 7:930 lid 4 BW noemt?

Vraag 3

Klopt het dat voor 1 januari 2006 met artikel 281 van Wetboek van Koophandel de regeling gold dat, zodra de verzekeraar weigerde arbeidsongeschiktheidsverzekering uit te keren, de verzekerde wel de reeds betaalde premies terugbetaald kreeg, tenzij de verzekerde fraude had gepleegd bij het sluiten van de verzekering?

Vraag 4

Is toen het nieuwe verzekeringsrecht per 1 januari 2006 werd ingevoerd weloverwogen en gemotiveerd besloten om het recht op premierestitutie te laten vallen? Zo ja, waar zijn die motivering en de overwegingen na te lezen? Zo nee, is het recht op premierestitutie ongemerkt maar ook onbedoeld verdwenen uit het nieuwe verzekeringsrecht?

Vraag 5

Bent u bekend met het feit dat in het Verenigd Koninkrijk wettelijk is vastgesteld dat zodra de verzekeraar een arbeidsongeschiktheidsverzekering weigert uit te keren de verzekerde wel de reeds betaalde premies terugbetaald krijgt?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het schappelijk en wenselijk is dat een verzekeraar betaalde arbeidsongeschiktheidspremies restitueert indien de verzekeraar de verzekerde een uitkering weigert omdat de verzekerde bij de beantwoording van de vragen over zijn of haar medische geschiedenis iets vergeten is?

Vraag 7

Bent u van plan om de strekking van artikel 281 van het Wetboek van Koophandel, namelijk het recht op premierestitutie voor situaties waarin de verzekeringnemer de precontractuele meldingsplicht (7:928 BW) te goeder trouw heeft geschonden, opnieuw in te voeren? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Mededeling

Met betrekking tot de op 24 maart 2016 door de leden Mei Li Vos en Tanamal (beiden PvdA) aan de ministers van Financiën, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken gestelde vragen over de «Klachtenregen over zzp-verzekeringen arbeidsongeschiktheid», deel ik u mede dat het niet mogelijk is de vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden.

Het verzamelen van de gevraagde informatie en de afstemming tussen de betrokken departementen vergt meer tijd dan verwacht. Ik verwacht dat de vragen uiterlijk deze maand beantwoord kunnen worden.


X Noot
1

Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 1668

Naar boven