Vragen van de leden Verhoeven en Swinkels (beiden D66) aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de indiening van het wetsvoorstel computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer (ingezonden 7 december 2015).

Antwoord van Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 14 januari 2016).

Vraag 1

Herinnert u zich het ronkende persbericht van uw Ministerie van 27 november 2015 met de titel «Antiterrorismewetgeving naar de Tweede Kamer», waarin u na twee jaar consultatie opnieuw de wet computercriminaliteit III aankondigt als onderdeel van een reeks anti terrorisme maatregelen?1

Antwoord 1

Op 27 november 2015 heeft mijn ministerie een persbericht verstuurd waarin feitelijke informatie werd verstrekt over de besluitvorming in de ministerraad over de uitvoering van het actieprogramma «Integrale aanpak Jihadisme».

Vraag 2, 3

Wat vindt u zelf van de werkwijze om een persbericht te sturen over een wet, waarvan de consultatie twee jaar geleden al is afgerond, zonder dat het betreffende wetsvoorstel bij de Kamer is ingediend?

Wanneer wordt het wetsvoorstel computercriminaliteit III bij de Tweede Kamer ingediend?

Antwoord 2, 3

Ik acht het open en transparant communiceren over wetgevingsprocessen een belangrijk onderdeel van overheidsvoorlichting. Actieve communicatie vanuit de overheid is een belangrijk recht voor burgers. Dit sluit aan bij het rapport van de Commissie Wallage die de toekomst van de overheidscommunicatie onderzocht. Naar het oordeel van de commissie is het wenselijk dat er gedurende het wetgevingsproces ruimte is voor actieve voorlichting van overheidswege, ook als parlementaire goedkeuring nog niet is verkregen.2

Het betreffende persbericht markeert de besluitvorming in de ministerraad over de uitvoering van het actieprogramma «Integrale aanpak Jihadisme». Bovendien is de wetgeving als onderdeel van het actieprogramma uitvoerig aan de orde geweest tijdens het debat met uw Kamer op 19 november jl. over de aanslagen in Parijs. Dan ligt het voor de hand om melding te maken van het formele besluit om de vier wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer in te dienen als volgende stap in het wetgevingsproces. Inmiddels zijn alle vier wetsvoorstellen bij de Tweede Kamer ingediend.

Vraag 4

Kunt u deze vragen per ommegaande beantwoorden?

Antwoord 4

Ja, ik heb mij ingespannen voor een zo spoedig mogelijke beantwoording van uw vragen.

De beantwoording heeft vanwege de feestdagen en de jaarwisseling meer tijd gekost dan was voorzien.


X Noot
2

In dienst van democratie; de toekomst van overheidscommunicatie, 2001, p. 41.

Zie ook de beleidsreactie van het kabinet Kok-II van 22 november 2001: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26387/kst-26387-12?resultIndex=20&sorttype=1&sortorder=4

Naar boven