Vragen van het lid Bashir (SP) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Economische Zaken over het pleidooi van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om het hoofdrailnet op te splitsen (ingezonden 9 oktober 2014).

Mededeling van Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) (ontvangen 29 oktober 2014)

Vraag 1

Wat vindt u van het pleidooi dat een bestuurslid van de ACM bij Mobiliteitspoort een pleidooi heeft gehouden om een nader onderzoek te verrichten naar het opsplitsen van het hoofdrailnet?1 Kunt u de bewuste wetsartikelen noemen die het mogelijk maken dat ACM zich hier in het politieke debat mengt?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het bestuurslid van ACM zijn boekje te buiten gaat door politieke uitspraken te doen bij Mobiliteitspoort? Zo ja, bent u bereid de ACM hier op aan te spreken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het opsplitsen van het hoofdrailnet vergaande gevolgen zal hebben voor de kwaliteit van het spoorvervoer en dat de belangen van de treinreiziger hier niet mee worden gediend? Kunt u het antwoord toelichten?

Vraag 4

Wiens belang moet de ACM volgens u dienen? Vindt u dergelijke uitspraken om buitenlandse staatsbedrijven meer ruimte te geven op het Nederlandse spoor daarbij passen?

Vraag 5

Kunnen in de toekomst nog meer van dit soort politieke uitspraken van de ACM verwacht worden? Zo ja, passen deze politieke stellingnames bij een toezichtorganisatie als ACM?

Mededeling

Op 9 oktober jongstleden heb ik Kamervragen ontvangen van het lid Bashir (SP) over het pleidooi van ACM om het hoofdrailnet te splitsen.

In verband met de benodigde interdepartementale afstemming, die nodig is voor een zorgvuldige beantwoording, kan ik u de beantwoording niet binnen de gebruikelijke termijn doen toekomen.

Naar verwachting kan ik de beantwoording medio november aan uw Kamer doen toekomen.


X Noot
1

«ACM pleit voor onderzoek naar splitsing hoofdrailnet», 7 oktober 2014, ANP

Naar boven